Silvestrovská a novoroční pouť

Poslední pouť do Medjugorje v tomto roce bude na sklonku tohoto roku a vstoupíme s ní zárověň do roku nového 2021

162

Pouť se koná ve dnech: 27. 12. 2020 – 3. 1. 2021; cena je 3300 Kč + 75 eur za ubytování (včetně ubytovacího poplatku a poplatku za topení).
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na Covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám řekla, jak dále postupovat.
Doposud bylo dovoleno jezdit do státu Bosna a Hercegovina na občanský průkaz. Tato záležitost se mění a nyní je nutný pro vstup do BiH   PLATNÝ CESTOVNÍ PAS.
Kdo máte o pouť zájem, pište prosím na e-mail: vladka.medju@post.cz

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič-Luneti

1035

„Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, děti moje, aby se malý Ježíš narodil ve vašich srdcích. Otevřete svoje srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radostí a nadějí v tomto čase. A já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnost ani pocit nebe, který je ukrytý v novorozeňátku. Proto, děti moje, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého odhalíte Ježíšovo narození a radost jako v prvních dnech, které Medžugorje darovalo lidstvu. Dějiny se stanou pravdou, která se i dnes opakuje ve vás i kolem vás. Pracujte a vytvářejte pokoj skrze svátost smíření. Usmiřte se s Bohem, děti moje, a uvidíte zázraky kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Poselství Panny Marie 25. října 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

227

„Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám byli příkladem a pomocí. Satan je silný a bojuje o to, aby k sobě přitáhl co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spásy, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k lásce k Bohu a On bude vaší silou a útočištěm. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Podzimní poutě do Medžugorje

Vážení a milí přátelé,

pořádáme dvě podzimní poutě do Medžugorje a to v termínu
10. – 15. září 2020  (5 nocí)
3. – 8. října 2020  (5 nocí)
Pro vstup do Bosny a Hercegoviny je nutné mít negativní test na covid-19 a taktéž na zpáteční cestě musíte znovu navštívit hygienickou stanici, která vám test vystavila, aby vám udělali nový test.
Kdo máte o tyto poutě zájem, kontaktujte mě prosím mailem: vladka.medju@post.cz   nebo můžete přímo vyplnit přihlášku.

P.M. Medjugorje

Poselství Panny Marie 25. července 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

964

„Drahé děti! V tomto nepokojném čase, kdy ďábel žne duše, aby je přitáhl k sobě, vás vybízím k vytrvalé modlitbě, abyste v modlitbě odkryly Boha lásky a naděje. Děti moje, vezměte do rukou kříž. Ať je vám on povzbuzením, že láska vždy vítězí, zvláště nyní, kdy jsou kříž a víra odmítané. Buďte vy svým životem odleskem a příkladem, že víra a naděje ještě žije a že nový svět pokoje, že je možný. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání“

Výroční zjevení Panny Marie – Královny Míru Ivance Ivankovič – Elez 25. června 2020

Vizionářka Ivanka Ivankovič – Elez

Ivanka Ivankovič Elez

měla 25. června 2020 výroční zjevení. Při posledním každodenním zjevení 7. května 1985 jí Panna Maria svěřila poslední 10. tajemství a řekla jí, že se jí bude do konce života každý rok zjevovat a to právě na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které měla Ivanka ve svém rodném domě, trvalo 5 minut (18:40 – 18:45). Při zjevení byla přítomná pouze rodina Ivanky. Po zjevení vizionářka řekla: Panna Maria nám předala toto poselství: „Modlete se, modlete se, modlete se!“ Panna Maria nás všechny požehnala.

721

287

1137

317

Výroční poselsví Královny Míru 25. června 2020

Poselství Panny Marie – Královny Míru – 25. června 2020 – naplněných 39 let zjevení v Medžugorji

465

„Drahé děti! Slyším vaše volání i modlitby a přimlouvám se za vás u svého syna Ježíše, který je Cesta, Pravda a Život. Děti moje, vraťte se k modlitbě a otevřete své srdce v tomto milostiplném čase a vykročte na cestu obrácení. Váš život je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Všechny vás, děti moje, miluji a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Medjugorje let

Novéna k výročí Zjevení

Vážení a milí přátelé,

společně si připomeňme, že dnes 15. června začíná novéna ke Královně Míru, jinými slovy k Výročí zjevení Panny Marie v Medjugorji. Na slavnost Jana Křtitele 24. června 2020 to bude naplněných 39 let od prvního zjevení na kopci Podbrdo. Tímto dnem zároveň vstoupíme do začátku – naplňování – čtyřicátého roku trvání těchto zjevení a přítomnosti Panny Marie v Medjugorji. Všichni víme, že „čtyřicítka“ je biblické číslo a často se s ní setkáváme v Písmu svatém: 40 let bloudili Izraelité pouští, než vstoupili do zaslíbené země, 40 dní se Ježíš před svým veřejným působením v poušti postil, 40 dní po svém zmrtvýchvstání se Ježíš zjevoval svým učedníkům. Dále se ve Starém zákoně se čtyřicítkou setkáváme v příběhu Noa, kdy přišla potopa a pršelo 40 dní a 40 nocí. 40 dnů pobýval Mojžíš na hoře, než obdržel desky Desatera. 40 dnů pobýval Mojžíš na hoře, když připravoval druhé desky Desatera namísto rozbitých….
Číslo čtyřicet je číslem naplnění a nového počátku. Vždyť i 40 dní se připravujeme v postní době na Velikonoce. O Velikonocích se v nás probouzí nový život a jsme obnovení Boží silou a mocí. Čtyřicítka nás vede k nové bráně, která se před námi spontánně otevírá. Není potřeba bušit silou, aby se brána otevřela, ale čas ji připravil, aby se otevřela sama a lehce.
Všichni velmi dobře vnímáme, že žijeme v mimořádné době. Je nepředvídatelná a mnohdy obtížná, ale je úměrná milostem, které se na svět vylévají. Připomeňme si také, že zlo nehraje „první housle“, ale je vždy pouhou odvetou na Boží zásahy a projevenou pomoc lidstvu. Navzdory tomu, jak by se mohlo na první pohled zdát, že mnoho věcí jde špatně, budou ve finále rozhodovat jiné síly, než jsou ty zlé a zkorumpované. Panna Maria řekla: moje Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Právě v této novéně projdeme svátkem Neposkvrněného srdce Panny Marie, který budeme prožívat v sobotu 20. 6. Den předtím, v pátek 19. 6. prožijeme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ježíš a Maria nás vedou do zaslíbené země. V poselstvích z Medjugorje Panna Maria očekávanou dobu nazvala dobou Nového Jara a vyjádřila, že se na tuto dobu velmi těší, neboť bude pro nás osvobozením.
Zvolme si v této novéně modlitbu, která je nám blízká, kterou máme rádi. Není důležité, jaký bude mít obsah a tvar, ale je důležité, aby vycházela ze srdce, abychom se ji modlili rádi a byli jsme v modlitbě šťastní a naplnění. Pokusme se nějakým způsobem zapojit i „nevěřící“, nebo „jinak věřící“. Někdo se po devět dní bude modlit růženec, někdo bude v tichu a klidném usebrání meditovat, někdo si zvolí nějakou modlitbu z internetu, někdo…….. Je to opravdu jedno, nenuťme jeden druhého k tomu, co se má modlit, ale nechme se vést Božím Duchem, co pro nás připravil, abychom byli s Bohem i sami se sebou v harmonii. Tak budeme rádi spolu.
Přidám ještě jednou slova Panny Marie: „Modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí“. A modlitba radostí je, pokud jsme v ní svobodní. Jsme Boží loukou, na které kvete velké množství odlišných, krásných a rozmanitých květů. Společně tvoříme úžasný a nenapodobitelný obraz.
Přeji všem krásný a požehnaný čas.

 

458

Poselství Panny Marie 25. května 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6301

„Drahé děti! Modlete se se mnou za nový život vás všech. Ve svých srdcích, děti moje, víte, co je potřebné měnit: vraťte se k Bohu a jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, která potřebuje obnovu v Duchu. Děti moje, buďte modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radost pro všechny ty, kteří nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. Modlete se a hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohly toužit po nebi a nebeských věcech. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Oznámení k současné situaci

Vážení a milí přátelé,

vzhledem k současné situaci ohledně covid -19 a celkové situaci v cestovním ruchu, nedokážeme stále ještě říci, jak se bude tento rok s poutěma do Medjugorje odvíjet. Přesto bych vám nyní chtěla napsat předběžný plán termínů poutí, abyste se mohli alespoň trochu orientovat. Je mi známo, že se může situace ze dne na den změnit.
Máme v plánu organizovat tyto poutě:
Festival mládeže:  31. 7. – 7. 8. 2020
Nanebevzetí Panny Marie:  10. 8. – 17. 8. 2020
Panna Maria Královna:  19. 8. – 26. 8. 2020
Povýšení svatého Kříže – Križevac:  8. 9. – 15. 9. 2020
Panna Maria Růžencová:  3. 10. – 10. 10. 2020
 a pravděpodobně i Silvestrovskou a Novoroční pouť.
Až bude situace jasnější, budu vás znovu informovat.