Výročí svatby v Medjugorji

Na pouti Božího Milosrdenství, která probíhala v menším počtu lidí a v takové rodinné atmosféře jsme oslavili 41. výročí svatby našich milých Milady a Vojty Kružliakových. Během pouti jsme je spontánně přejmenovali na „Vojtovi“.

Výročí svatby
Naše milá Medžugorje, naše nejmilejší Maminko!
Moc Ti děkujeme za Tvé pozvání na toto překrásné místo. Velmi jsme si přáli oslavit Svátek Božího Milosrdenství právě zde, kde milosti a milosrdenství přímo „prší“ z nebe a také doslova „pršely“- dva dny lilo jako z konve. Výstup na Križevac jen umocnil sílu lásky našeho Pána a Jeho Maminky k nám lidem. A to jsme ještě tento den slavili 41. výročí naší svatby. Vděčnost za všechno plnila naše srdce i naše duše. Na podnět Vlaďky nám „domácí“ připravili na společné večerní setkání výborný dortík se svíčkou.
Na této pouti nás bylo jen pár, a proto to byla spíše rodinná pouť. Příjemný doprovod nám věnovala Vlaďka svým slovem. Za to vše ji patří naše velké „Pán Bůh zaplať“.
Celému nebi i všem, s kterými jsme mohli tyto dny strávit, moc děkujeme. Pokud budeme moci a naše Maminka nás do Medjugorje znovu pozve, moc se těšíme na shledanou.
                                                                                                                                                    Vojtěch a Milada Kružliakovi

 

My se připojujeme ke všem ostatním a přejeme mnoho krásných a radostných chvil, hodně Božího požehnání, ochranu Panny Marie a povzbuzení do dalších dní společného života…
… vždyť už 41 let máte doklad,
že jste si pro sebe navzájem
ten největší poklad.

BM II (2)

 Zjevení sestry Faustýny Kowalské, kterou papež Jan Pavel II  30. dubna 2000 svatořečil, patří mezi pravá zjevení, která církev uznala.
„Říkej o Mém milosrdenství světu, ať Mé nekonečné Milosrdenství pozná celé lidstvo. Je to znamení pro poslední časy, po něm přijde den spravedlnosti. Ať se utíkají ke zdroji Mého Milosrdenství, dokud je ještě čas a ať čerpají z Krve a Vody, která pro ně vytryskla.“ „Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám dokonář dveře svého Milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi Mé spravedlnosti.“

 

BM 3

 

Poselství Panny Marie 25. května 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1199

„Drahé děti! Bůh mi ze svého milosrdenství dovolil, abych  byla s vámi, abych vás učila a přivedla na cestu obrácení. Děti moje, všichni jste pozvaní, abyste se z celého srdce modlili, aby se uskutečnil plán spásy s vámi a skrze vás. Uvědomte si děti moje, že je život krátký a podle zásluh vás čeká život věčný. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, abyste byli důstojnými nástroji v Božích rukou. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Poselství Panny Marie 2. května 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

1026

Drahé děti, mateřskou láskou vás vybízím, abyste čistým a otevřeným srdcem, s plnou důvěrou, odpověděly na velkou lásku mého Syna. Já znám velikost jeho lásky. Já jsem ho nosila v sobě – hostii v srdci, světlo a lásku světa. Děti moje, i to, že se k vám obracím, je znamení lásky a něhy Nebeského Otce, jeden velký úsměv naplněný láskou mého Syna, pozvání k věčnému životu.
Krev mého Syna je prolitá z lásky k vám. Ta drahocenná krev je pro vaši spásu, pro věčný život. Nebeský Otec stvořil člověka pro věčné štěstí. Není možné, abyste zemřeli vy, kteří znáte lásku mého Syna, vy, kteří ho následujete. Život zvítězil, můj Syn je živ. Proto děti moje, apoštolové mojí lásky, ať vám modlitba ukazuje cestu a způsob šíření lásky mého Syna, modlitbu v nejvznešenější podobě.
Děti moje, když se snažíte žít slova mého Syna, modlíte se. Když máte rádi lidi se kterými se setkáváte, šíříte lásku mého Syna. Láska je tou, která otevírá brány Ráje. Děti moje, od počátku jsem se modlila za Církev. Proto i vás, apoštolové mojí lásky, vybízím, abyste se modlili za Církev a její služebníky, za ty, které můj Syn povolal. Děkuji vám.

Jak proběhla naše Jarní pouť

Naše poutní výprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účastník naší poutě Bratr Juniper napsal o naší pouti krátké povídání. Zde je jeho svědectví:
Kdysi dávno jsem hodně četl poselství z Medugorje, které dávala Panna Maria tehdy ještě dětem,  a já jsem také zatoužil se jet podívat do Medugorje. Mezitím ale, jsem dostal povolání a vstoupil jsem do řádu Menších bratří svatého Františka, a na Medugorje jsem úplně zapomněl. Teď již 13 let sloužím v Plzni a vedu druhým rokem společenství Manna. Jedna jeho členka, Cecilka, do Medugorje jezdí častěji. Po poslední její pouti, se kterou se nám pochlubila, část tohoto společenství zatoužilo na pouť do Medugorje  a tak jsme ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 5.30 hod ráno vyrazili. Bylo nás 20 poutníků, něco z Plzně, Prahy, Liberce ale i z Brna. Byli jsme ubytování v penzionu Panna Maria. Čekal na nás nádherný a velice zajímavý program, který pro nás připravila Vlaďka. I Bůh nám přál a to nejen krásným počasím, ale i společenstvím. Na této pouti jsme se mohli modlit na Podbrdu, na Križevaci, pobýt a popovídat si s členy komunity Cenacolo, být denně na slavení mše svaté, na adoraci a podobně. Také jsme někteří z nás ve volném dnu navštívili nedaleký Mostar, ve kterém se doposud nacházejí vzpomínky na nedávnou válku. Na jedné hoře je i z údolí vidět nápis BIH  Volimo te, což může být přeloženo jako Bosna a Hercegovina milujeme Tě. Tento nápis připomíná lidem Pravdu, k čemu byl člověk Bohem stvořen. A tuto Pravdu si musíme uvědomit i my sami. Stačí tak málo, stačí poslouchat Boha než lidi. Tuto poučku je třeba znovu oprášit, protože v dnešní době musíme čelit smýšlení světa, které se prostřednictvím sdělovacích prostředků a jiných všeho schopných nástrojů snaží rozbít typicky křesťanské smýšlení i hodnotový žebříček a nahradit je přízemní rovinou konzumismu a čistě světskými obzory. Křesťanská identita je vystavena stále otevřenější agresi, která navíc působí zdánlivě neškodně a skrytě, snaží se nám však namluvit, že to, co je hodné odsouzení, je vlastně normální a neškodné.
Ve jménu vyšší Boží vůle je nutné zahájit skutečný „kulturní boj“ a jasně poukazovat na to, jak nebezpečné je pohanské smýšlení. To však předpokládá „duchovní boj“ založený na silné osobní zkušenosti s Kristem. Nezbytnou nutností pro náš život je zkušenost spásy spolu s poznáním, že jsme milováni a že nás doprovází Boží láska. Nemůžeme žít, jako by tato láska vůbec neexistovala nebo nepůsobila v tomto světě. To je tedy další pozvání k otevřenému a odvážnému svědectví, které se nesnaží nikomu nic vnucovat, ale nemůže mlčet o tom, co je v našem životě nejdražší, nejúžasnější a nejdůležitější.
Doufám, že se ještě alespoň jednou budu moct podívat do Medugorje, do městečka Míru a Pokoje, že tam budu moct opětovně načerpat vše potřebné pro svůj život. A naší průvodkyni děkuji, že se pro nás stala tak krásným nástrojem v rukou Božích, že se nám snažila dát všechno to nejlepší co v Medugorje je možné k vidění. Děkuji všem našim řidičům, že nás bezpečně vezli a byli k nám poutníkům tak trpěliví a ohleduplní. Touto cestou chci také vzpomenout a poděkovat naším hostitelům v penzionu Panna Maria paní Aknici a Zdenko Ramljakovým, za jejich vřelé přijetí ale i za službu, kterou poutníků prokazovali.         
S pozdravem „Pokoj a Dobro“ Juniper Josef Oravec ofm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brzy z rána 2. dubna jsme mohli být přítomní u zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo. K Modrému kříži, kde zjevení pravidelně probíhá, od brzkých ranních hodin proudilo velké množství poutníků.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Celou dobu nám krásně přálo počasí

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poselství Panny Marie 25. dubna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

3

Drahé děti! Toto je milostiplný čas, čas milosrdenství pro každého z vás. Děti, nedovolte, aby vítr nenávisti a nepokoje vládl ve vás a kolem vás. Děti, vy jste pozvány, abyste byly láskou a modlitbou. Ďábel si přeje neklid a nepořádek, a vy, děti, buďte radost vzkříšeného Krista, který zemřel a z mrtvých vstal pro každého z vás. On přemohl smrt, aby vám dal život, život věčný. Proto, děti, vydávejte svědectví a buďte hrdí, že jste v Něm vzkříšení. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Poselství Panny Marie 2. dubna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

875

„Drahé děti, jako matka, která zná svoje děti, vím, že toužíte po mém Synu. Vím, že toužíte po pravdě, po pokoji, po tom co je čisté a ne falešné. A proto se já, jako matka, skrze Boží lásku obracím k vám a vybízím vás, abyste se modlily čistým a otevřeným srdcem. Takto samy od sebe poznáte mého Syna – jeho lásku, jeho milosrdné srdce. Můj Syn ve všech věcech viděl krásu. On hledá dobro ve všech duších, dokonce i to malé, skryté, aby odpustil zlo. A proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, vybízím vás, abyste se mu klaněly, abyste mu neustále děkovaly a abyste byly důstojnými. Protože On vám říkal božská slova, slova Boha, slova, která jsou pro všechny a navždy. Proto, děti moje, žijte radost, přívětivost, žijte jednotu a vzájemnou lásku. To je to, co potřebujete v dnešním světě. Takto se stanete apoštoly mojí lásky. Takto budete vydávat svědectví o mém Synu tím správným způsobem. Děkuji vám. “

Video – zjevení pro Mirjanu Soldo 2. 4. 2019

Vážení přátelé,

během naší Jarní pouti jsme se zůčastnili také zjevení Matky Boží Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo, které proběhlo 2. dubna pod kopcem Podbrdo u Modrého Kříže.

Oznámení o tlumočení večerního programu

Drahí priatelia Medžugoria,

 s radosťou vám oznamujeme, že od 22. marca 2019 je možné sledovať večerný modlitbový program z Medžugoria prostredníctvom internetu s prekladom do slovenského jazyku počas celého roku. 
 Vďační Pánovi za túto milosť Vás povzbudzujeme, aby ste túto správu oznámili i tým, ktorí o tom nevedia. Zjednoťme sa v modlitbe s tisíckami pútnikmi po celom svete.
 Nech Vás ochraňuje a sprevádza Kráľovná pokoja.
 Riaditeľ Informačného Centra Mir Medžugorie(ICMM)
 Vedran Vidović

Poselství Panny Marie 25. března 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

283

Drahé děti! Toto je milostivý čas. Tak jako se příroda obnovuje k novému životu, tak i vy jste pozváni k obrácení. Rozhodněte se pro Boha. Děti moje,  jste prázdní a nemáte radost, protože nemáte Boha. Proto modlete se, dokud se vám modlitba nestane životem. Hledejte v přírodě Boha, který vás stvořil, protože příroda mluví a bojuje za život a ne za smrt. Války vládnou v srdcích a národech, protože děti moje, nemáte pokoj a nevidíte bratra ve svém bližním. Proto se vraťte k Bohu a modlitbě. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.