Poselství Panny Marie 2. listopadu 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

947

„Drahé děti, můj milovaný Syn vždy prosil a oslavoval Nebeského Otce. Vždycky mu všechno říkal a odevzdal se do jeho vůle. Tak byste to měly dělat i vy, děti moje, protože Nebeský Otec vždy naslouchá svým dětem. Jedno srdce v jednom srdci, láska, světlo a život.
Nebeský Otec se daroval skrze jednu lidskou tvář a ta tvář, je tvář mého Syna. Vy, apoštolové mojí lásky, vy byste měli stále nosit tvář mého Syna ve svém srdci a svých myšlenkách. Vy byste vždy měli myslet na jeho lásku a jeho oběť. Měli byste se modlit, abyste stále cítili jeho přítomnost, protože, apoštolové mojí lásky, to je způsob jak pomůžete všem těm, kteří neznají mého Syna, kteří nepoznali jeho lásku.
Děti moje, čtěte knihu Evangelia. To je vždy něco nového, to je to, co vás spojuje s mým Synem, který se narodil, aby přinesl slova života všem mým dětem a aby se obětoval za všechny. Apoštolové mojí lásky, nesení láskou k mému Synu, přinášejte lásku a pokoj všem svým bratřím. Nikoho nesuďte, všechny milujte podle lásky k mému Synu. Tímto způsobem se postaráte i o svoji duši a ona je tím nejdrahocennějším, co vám skutečně patří. Děkuji vám. “

Poselství Panny Marie 25. října 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1171

„Drahé děti! Dnes vás volám k modlitbě. Ať je modlitba balzámem pro vaši duši, protože plodem modlitby je radost, darování, vydávání svědectví o Bohu druhým skrze vaše životy. Děti, v úplném odevzdání se Bohu, se on o vše postará, požehná vás a vaše oběti budou mít smysl. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “

Poselství Panny Marie 2. října 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

542

Drahé děti! Vůle a láska Nebeského Otce způsobuje, že jsem zde mezi vámi, abych vám svou mateřskou láskou pomohla v růstu víry v srdci, abyste opravdu mohly pochopit podstatu pozemského života a velikost nebeského. Děti moje, pozemský život je cesta k věčnosti, k pravdě a životu – k mému Synu. Tou cestou vás chci vést. Vy, děti moje, vy, které stále prahnete po větší lásce, pravdě a víře, vězte, že je jen jeden pramen ze kterého se můžete napít – důvěra v Nebeského Otce, důvěra v jeho lásku. Úplně se odevzdejte jeho vůli a nebojte se. Všechno to, co je pro vás nejlepší, všechno to, co vás vede k věčnému životu, vám bude dáno. Pochopíte, že cílem života není vždy chtít a brát, ale milovat a dávat. Budete mít pravý pokoj a pravou lásku. Budete apoštoly lásky. Svým příkladem způsobíte, že ty děti, které neznají mého Syna a Jeho lásku, ho zatouží poznat. Děti moje, apoštolové mojí lásky, klanějte se se mnou mému Synu a milujte ho nadevšechno. Vždy usilujte žít v jeho pravdě. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. září 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1197

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abych vám mohla pomoci. Děti moje, modlete se růženec a uvažujte o tajemstvích růžence, protože i vy ve svém životě procházíte skrze radosti a bolesti. Tímto způsobem přetváříte tajemství do svého života, protože život je tajemství, dokud ho nevložíte do Božích rukou. Tak budete mít zkušenost víry jako Petr, který potkal Ježíše a Duch Svatý naplnil jeho srdce. Také vy jste, děti moje, pozvaní, vydávat svědectví žijíc lásku, kterou vás Bůh den co den zahrnuje mojí přítomností. Proto, děti moje, buďte otevření a modlete se srdcem ve víře. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “

Poselství Panny Marie 2. září 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

35

„Drahé děti, Modlete se! Modlete se růženec každý den – ten věnec květů, který mne, jako matku, přímo spojuje s vašimi bolestmi, trápením, přáními a nadějemi.
Apoštolové mojí lásky, jsem s vámi skrze milost a lásku mého Syna a žádám od vás modlitby. Svět tolik potřebuje vaše modlitby, aby se obracely duše. S plnou důvěrou otevřete svoje srdce mému Synu a On do nich zapíše obsah svého slova — a to je láska. Žijte v nerozdělitelném spojení s Nejsvětějším Srdcem mého Syna. Děti moje, jako matka vám říkám, že je nejvyšší čas, pokleknout před mého Syna a vyznat ho svým Bohem, středem svého života. Přineste mu dary, to co On má nejraději, a to je láska k bližnímu, milosrdenství a čisté srdce.
Apoštolové mojí lásky, mnohé moje děti ještě nevyznaly mého Syna jako svého Boha, ještě nepoznaly Jeho lásku. Ale vy vaší modlitbou vyslovenou čistým a otevřeným srdcem, dary, které přinášíte mému Synu, učiníte, že se i nejtvrdší srdce otevřou. Apoštolové mojí lásky, síla modlitby vyslovené srdcem, mocné modlitby plné lásky, mění svět. Proto, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se. Já jsem s vámi. Děkuji vám. “

Poselství Panny Marie 25. srpna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6301

Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro Království nebeské, aby vám bylo dobře tady na zemi. Děti moje, vašemu úsilí Bůh stonásobně požehná, budete svědky mezi národy. Duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaši námahu a oběti. Děti, vydávejte svědectví s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte se pro svatost. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Nuncius Pezzuto: Biskupové by se měli angažovat v organizaci poutí do Medjugorje

Nuncius Luigi Pezzuto řekl v rádiu Mir Medjugorje:

„Přemýšlíme o tom, jak zapojit biskupy v rámci všeobecné Církve, aby nejen přijeli do Medjugorje, ale také aby se sami angažovali v organizaci ve svých diecézích na příchodu  mladých na Festival mládeže do Medjugorje, aby se tím nezabývali pouze laici a kněží. A to platí o všech poutích. Potřebujeme dojít k tomu, aby biskupové byli těmi, kteří budou organizovat poutě svých věřících do Medjugorje, aby se tak dosáhlo pravé mariánské úcty, která má být ‚kristocentrická‘ –  prohlásil apoštolský nuncius v BiH, arcibiskup Luigi Pezzuto, který vystoupil v programu rádia Mir Medjugorje hned po zakončení 30. festivalu mládeže. Při této příležitosti pronesl v rádiu Mir Medjugorje i následující zamyšlení nad Mladifestem.

136

Modlitba je srdce všeho
“Letošní festival mládeže vidím velmi pozitivně, co se týká přednášejících i těch, kteří je pozvali, aby přišli. Spokojený jsem i s obsahem, který je mladým nabízen. Musím říci i to, že jsem optimistický a vidím velmi pozitivně to, co je odpovědí mladých na obsah programu a katecheze. Například,  festival oficiálně skončil v pondělí, ale tisíce mladých byly i v úterý na Križevaci a také kostel byl při ranní mši přeplněný.   
Já jsem v Bosně a Hercegovině již šest let a byl jsem seznámen s Festivalem mládeže, věděl jsem o něm, i když jsem se ho neúčastnil. Jsem zde teprve podruhé, ale z kontaktů, které mám s řeholníky, kteří tady působí, jsem Festival mládeže znal. S příchodem apoštolského vizitátora je potřeba vstoupit na jinou úroveň v pastoračním smyslu. Nejedná se o nějakou izolovanou záležitost, ale je to událost, kterou je třeba začlenit do celé pastorace farnosti Medjugorje.
Obsahem Festivalu jsou katecheze, modlitby… Modlitba je srdcem všeho. Všechno to probouzí srdce  mladých, dětí i dospělých. A to je pastorace, je to ono, co tento rok bylo velmi důležité a to je otevírání se Církve. Dříve to byla téměř soukromá záležitost omezená na tuto oblast. Teď tomu opravdu tak už není a nemůže tomu tak nadále být, řekl mons. Pezzuto.
S ním byl i apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser, který řekl, že všichni, kteří s ním byli přítomní na Festivalu mládeže “pocítili, jak všeobecná Církev dýchá“.
“A nejedná se jenom o obecné dýchání Církve na všeobecné úrovni, ale zvláště o mladé, kteří sem přijeli, plní naděje, nadšení a radosti. I tento Festival mládeže potvrdil svoji kvalitu, jak dynamikou, tak obsahem. To bylo něco, co neustále rostlo. Nemyslím jen organizačně, ale i obsahově. Program Festivalu mladých je duchovní. Viděli jsme ty tisícovky mladých, kteří hodiny stáli na dlažbě za kostelem.

658

Představitelé Církve na Mladifestu
Poslouchali svědectví, zkušenosti, modlitby, pak následoval růženec, potom mše svatá – jako ústřední bod celého programu. Dlouhé hodiny seděli a někdy i tančili, aby se rozhýbali a  mohli být dál přítomní při modlitbách. Mohlo se u nich zahlédnout to hluboké nadšení a spokojenost. Nejedná se přitom jen o mladé a všechny ty, kteří jsou zde fyzicky přítomní, ale díky médiím se jednalo téměř o tři miliony osob, které sledovaly  Festival mládeže prostřednictvím live streamingu a televize.
„A chci zdůraznit ještě jednu věc – přítomnost církevních pastýřů mezi věřícími, kteří byli zde. V průběhu Festivalu mladých v Medjugorji bylo přítomno 14 pastýřů, představitelů Církve, kardinálů, arcibiskupů a biskupů, a mezi nimi byli tři, kteří jsou představitelé Svatého Stolce. A v krátkosti mohu jenom říci, že jsme všichni opravdu šťastní, protože  Festival mládeže má světovou dimenzi“, řekl ardibiskup Hoser, který nám sdělil i názory církevních představitelů, kteří byli na Festivalu mládeže v Medjugorji.
“První reakce a první co musím říci, že biskupové, arcibiskupové a kardinálové, kteří přijeli z Říma a  dalších míst, byli na prvním místě překvapení. Objevili jednu neznámou skutečnost, která byla často skrývána. Byli velmi pohnuti atmosférou, která byla na Festivalu mladých, nadšením a radostí, které mladí projevovali. Byli fascinováni schopností mladých, a to mi řekli, že si všímali, že dokážou setrvat v úplném tichu, a to se jedná o mladé, kteří neustále žijí v hluku, se sluchátky na uších. To, co kardinály a biskupy dojalo, byl ten způsob, kterým mladí reagovali na katecheze. Měli jsme dojem, že sedí, mlčí, že se nudí, protože je absolutní ticho, a potom,  když katecheze skončí propukne aplaus, což znamená, že dávali pozor.

 

1049

Všichni si povšimli dvou specifičností Medjugorje. První, o které jsme už mluvili, jsou zpovědi. 700 kněží, kteří byli přítomní, jsou zapálení pro zpověď. Během těch dnů, dlouhé hodiny zpovídali. Druhý aspekt, velmi důležitý, jsou adorace. Klanění Nejsvětější Svátosti oltářní a uctívání Kříže, protože to jsou liturgické úkony, které ve světě spolu se zpovědí, téměř vymizely. A třetí aspekt, kterého si povšimli, je modlitba růžence. Tady, na tomto místě se modlí Růženec. Růženec je v mnoha zemích považován za modlitbu babiček, a tady vidíme mladé s růžencem v ruce“, řekl mons. Hoser.
A svědectví víry v Medjugorji oslovilo i arcibiskupa Pezzuta.
“Jeden aspekt, který je dnes v Církvi potřeba zdůrazňovat  je aspekt svědectví. Mladifest prožívám jako formaci, přípravu na podávání svědectví, ale stejně tak jako i určité praktické svědectví. Tady se nejedná jen o to, aby se někdo učil, jak se stát svědkem, ale je dovolována i možnost jak to svědectví prožívat v praxi. Jedná se o formaci, která probíhá na mentální úrovni i na úrovni modlitby.

 

110

Celé Medjugorje je kostelem
Tady, na tomto místě se tedy člověk i učí, připravuje na vydávání svědectví, ale je mu dávána i možnost, aby už i tady svědčil. Je jasné, že výsledku je možné dosáhnout jenom, když se koná společně. Když jsou oba dva póly aktivní. Co jsou ty dva póly? Z jedné strany jsou to kněží, ti, kteří zpovídají, ti, kteří kážou, hovoří s lidmi. Druhý pól jsou všeobecně věřící, v tomto případě mladí. Mluvíme-li o knězi určitým abstraktním způsobem, je to jedna věc, a úplně jinou věcí je, když mluvíme o knězi, který je v činnosti, je aktivní v kontaktu s věřícími. Zatímco kněz prožívá formaci v semináři a na bohoslovecké fakultě, v tom období se snaží pochopit, co znamená být knězem, ale když nastoupí do pastorační činnosti, prožívá tu svoji skutečnost – být knězem. Ty dva póly, o kterých jsme mluvili, jsem viděl na tomto Festivalu mládeže. Všimli jste si, poslední večer, když bylo poslání, kněží sestoupili a šli mezi mladé, modlili se nad nimi, a na druhé straně jsme viděli tu masu lidu, která jakoby se otevírala, aby přijala ty jejich vztažené ruce, které se nad nimi modlily o požehnání? Proč to všechno? Proč jsme to takhle připravili? Ten úkon byl důležitý jak pro kněze tak pro věřící. To gesto jak věřícím, tak kněžím říkalo, teď máte jít a vydávat svědectví. To svědectví, které bylo cítit a bylo podáváno v těchto dnech, nebylo poskytováno jenom v prostorách kostela, na vnějším oltáři, ale v celé farnosti Medjugorje.
Někdo mi řekl, že celá farnost Medjugorje, celé místo se stalo jedním kostelem, když říkám kostel, pak  myslím, že vzhledem k tomu všemu, co se tam dělo, tu byl jeden velký, svatý prostor, kde se lidé modlí a  setkávají s Bohem. Ulice v těchto dnech byly kostelem, protože jsme vídali lidi, kteří chodili ulicemi s růžencem v ruce“, zakončil své zamyšlení apoštolský nuncius v BiH, arcibiskup Luigi Pezzuto, a arcibiskup Henryk Hoser potvrdil, že “Mladifest vysílá poselství celému lidstvu“.

 

256

Krása liturgie na Festivalu
Toto je čas intenzivní formace. Formace inteligence srdce a ta podoba formace, která se tady nabízí, výuky, katecheze, které jsou poskytovány při bohoslužbě slova, nebyly určeny jenom těm, kteří tady byli přítomní, ale celému světu a všichni účastníci zdůrazňovali kvalitu katechezí, které tady, v Medjugorji,   slyšeli. Festival, také ukazuje krásu liturgie. Do liturgie jsou vkládány elementy, které tě oslovují, dojímají… Například plátno, které  je sto metrů dlouhé a mladí ho popsali svými prosbami a potom na počátku mešní slavnosti (poslední večer) bylo přeneseno před oltář. Krása liturgie je zdůrazněna hudbou a zpěvem. A chci říci, že hudba mezinárodního sboru a orchestru je vysoce kvalitní. Sbor a orchestr společně vytvářejí celek, doprovázející modlitbu. A aby se trochu rozhýbali, mladí, kteří hodiny nehybně sedí, využívají hudební animace. Pohyby a gesta v doprovodu písní a sboru, a přitom se nejedná o žádnou sportovní gymnastiku.
To ukazuje hodnotu festivalu i to, co je  třeba zdůraznit, že bylo velikým vkladem také angažovanost lidí, kteří všechno organizovali. Například volontéři, to jsou mladí,  kteří patří k Františkánské mládeži farnosti  Medjugorje, kteří vykonali opravdu ohromnou práci, aby pomohli v organizaci všeho toho, co tu je. Mimořádný je přínos médií. A co  je velmi důležité je technická služba. Služba, kterou zvenku není vidět, ale je velmi důležitá.
To, co je dále potřeba zdůraznit, je příspěvek farníků, kteří s láskou pečují o to, aby lidé, kteří sem přicházejí do jejich domovů, byli přijímáni s velkorysostí. A naši farníci v Medjugorji jsou si vědomi, že jsou i oni zodpovědní za průběh plodů poutí a za poutníky po celý rok. Festival mládeže je projevem jednoty. Lidé přijíždějí z celého světa, z mnohých národů, kultur a jazyků, a všichni se tady cítí, jako jedna rodina. Festival sjednocuje i farníky a farnost.

 

870

Děkujme za všechno, co bylo, co se děje, protože mnozí poutníci říkají, že je tady cítit přítomnost Někoho kdo je přítomen, ale není vidět. Tato přítomnost je poutníky silně prožívána“, řekl apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro  farnost  Medjugorje, arcibiskup Henryk Hoser. 

Radioradio ivRadio iiiRadio i

                                                                (převzato z oficiálních stránek poutního místa medjugorje: www. medjugorje.hr)

Od Magdalénky Paťhové

Toto povídání o Medjugorji vyšlo ve zpravodaji města Trhový Štěpánov. Napsala ho Magdalénka Paťhová, která s námi, s maminkou nebo celou rodinou, jezdí pravidelně do Medjugorje.

 

DSCN8621

Do Medjugorje jsem jela poprvé v šesti letech s maminkou a bratrem Vojtou.
 Toto místo se mi moc líbí, nedovedu si představit život bez něj. Od té doby tam jezdím každý rok.

IMG_4257

 ZJEVENÍ PANNY MARIE
Medjugorje je malé město v hornaté oblasti Hercegoviny.
Ještě v r. 1981 to byla malá vesnice s několika domky, kde se naháněly ovce na pastvu a místo aut jezdily koňské povozy. V té době tam žilo i šest dětí – Ivanka, Mirjana, Jakov, Ivan, Vicka a Marija.
24.června 1981 šla šestnáctiletá Mirjana s Ivankou z vesnice Bijakoviči do vesničky Čiliči. Ivanka se najednou podívala na kopec Crnica (Podbrdo). Nad jedním keřem spatřila nádhernou záři, nad níž se vznášela usměvavá dívka. Ivanka vykřikla na Mirjanu: „Podívej se, tam je Panna Maria!“ Mirjana nic neviděla a vysmála se jí: „Přeskočilo ti? Proč by se nám a tady zjevila Panna Maria? Pojď pryč, kdyby tě někdo slyšel, vysměje se ti!“ Dívky se vrátily domů a řekly to Vicce. Všechny šly opět na kopec, a tam spatřily krásnou ženu s dítětem v náručí. Byly v takovém úžasu, že přestaly vnímat věci kolem sebe. Pak přišel Ivan. Ten se tak ulekl, že utíkal pryč. Děti se začaly bavit o tom, že tak krásný pocit nikdy v životě nezažily. Pak to vzrušeně vypravovaly doma. Nikdo z vesnice jim to nevěřil. Lidé si mysleli, že jsou děti pod vlivem nějakých drog. Druhý den se k dětem přidal i devítiletý Jakov a Marija. Když přišli pod kopec, přes celé nebe se zablýsklo a oni opět uviděli Pannu Marii. Rozeběhli se do prudkého kopce a běželi, jako by je něco neslo. Vůbec nevnímali trní a skály. Zablýsknutí zpozorovali i lidé ve vesnici a utíkali za nimi. Panna Maria s dětmi začala mluvit a modlila se s nimi. Pak se každý den zjevení opakovalo. Do Medjugorje začali přicházet lidé z celého okolí. Byly zřízeny komise, které zkoumaly zdravotní stav dětí, a to, jestli si nevymýšlí. Všechny děti byly podrobeny těžkým zkouškám. Výsledky však ukázaly, že jsou úplně v pořádku. Mezitím začalo docházet v Medjugorji k zázračným uzdravením. Časté byly také nevysvětlitelné a nádherné jevy na obloze, viditelné i několik kilometrů daleko.
Panna Maria se při dalších zjeveních představila jako Královna míru. Jejím hlavním poselstvím je mír, víra, modlitba a půst.
V Medjugorji je kostel sv. Jakuba, který je neustále plný poutníků. Okolo něj je obrovské prostranství pro stovky lidí. Na místo zjevení vystupují denně davy poutníků, také na kopec Krizevac, na kterém je velký bílý betonový kříž. Každý rok se v Medjugorji koná Festival mládeže, na kterém lidé oslavují Pannu Marii hudbou a zpěvem. Přijíždí sem až šedesát tisíc lidí. Medjugorje se postupně stalo známým po celém světě.
Zjevení trvají dodnes.
 V Medjugorji jsem navštívila Hrad a Majčino selo.
 
HISTORIE MEDJUGORSKÉHO HRADU
V Americe žil jeden velmi bohatý člověk jménem Patrik. Nevěřil v Boha a nesnášel křesťany. Nechtěl mít nic společného s Bohem a Pannou Marií. Jeho manželka Nancy se za něj třicet let modlila. Zdálo se, že modlitba nepomáhá. Nancy to ale nevzdávala. Jednou přijeli k Patrikovi jeho přátelé. Začali mu vyprávět o Medjugorji a o zjevení Panny Marie. Patrika to trochu zaujalo. A najednou se chtěl od své manželky o Bohu a Panně Marii dozvědět víc. Naučil se i modlit. Jeho žena byla moc šťastná.
Patrik prodal vše, co měl, a odstěhoval se do Medjugorje. Tam začal stavět nádherný hrad, na který použil jen kámen z místních vápencových skal. Je to vlastně novodobý hrad s kaplemi, útulnými zákoutími, poustevnami a sochami Panny Marie.  Patrik se rozhodl, že tuto stavbu odkáže po své smrti františkánům, kteří se starají o duchovní život v Medjugorji.
 MAJČINO SELO
V letech 1992 – 1996 byla v Jugoslávii válka. Je zajímavé, že se v Medjugorji za války nikomu nic nestalo. V jiných oblastech ale ano. Mnoho dětí přišlo o rodiče. O tyto sirotky se začaly starat řeholnice. Dětí přibývalo a sestry se obrátily s prosbou o pomoc na místního faráře Slavka Barbariče. Ten se šel na místní úřad zeptat, zda mu poskytnou místo na stavbu ubytoven pro opuštěné děti. Na úřadě mu nabídli malý lesík, který v té době sloužil jako skládka odpadků. Slavko Barbarič s několika dobrovolníky skládku vyčistil a na jejím místě postavil domy a hřiště s velkou klouzačkou, houpačkami, prolézačkou a jezírkem. Tomuto místu se začalo říkat Majčino selo (v překladu Matčina vesnička) nebo také Zahrada sv. Františka.
                                                                                 Napsala Magdaléna Paťhová (4. třída)