Poselství Panny Marie 2. prosince 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

638

„Drahé děti. Když se dívám na vás, kteří milujete mého Syna, moje srdce naplňuje blaženost. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. Mateřským požehnáním žehnám i vašim pastýřům – vám, kteří vyslovujete slova mého Syna, žehnáte jeho rukama a tolik ho milujete, že jste ochotní s radostí pro něho vykonat každou oběť. Vy následujete toho, který byl první pastýř, první misionář.

Děti moje, apoštolové mojí lásky, radostí a útěchou pozemského života je žít a pracovat pro druhé, za všechny ty, které skrze mého Syna milujete. Když je skrze modlitbu, lásku a oběť Království Boží ve vašich srdcích, pak je pro vás život radostný a spokojený. Mezi těmi, kteří milují mého Syna a kteří se v něm milují navzájem, slova nejsou potřebná. Stačí pohled, aby bylo slyšet nevyslovená slova i nevyjádřené pocity. Tam kde vládne láska,  na čas se už nehledí. My jsme s vámi.

Můj Syn vás zná a miluje vás. Láska je to, co vás ke mně přivádí a skrze tuto lásku k vám budu přicházet a mluvit o skutcích spásy. Přeji si, aby všechny moje děti měly víru a pocítily moji mateřskou lásku, která je vede k Ježíšovi. Proto, vy, děti moje, kamkoli jdete, sviťte láskou a vírou, jako apoštolové lásky.  Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

Podbrdo I

„Drahé děti! Nechť je tento čas pro vás časem modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Proto, děti moje, modlete se za pokoj ve vašich srdcích a v rodinách, aby se Ježíš mohl ve vás zrodit a dát vám svoji lásku a požehnání. Svět je ve válce, protože jsou srdce plné nenávisti a žárlivosti. V očích, děti moje, je vidět nepokoj, protože jste Ježíšovi nedovolili, aby se zrodil ve vašem životě. Hledejte ho, modlete se a on se vám daruje v dítěti, které je radost a pokoj. Já jsem s vámi a modlím se za vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Pár fotek z naší říjnové pouti

Pouť Panny Marie Růžencové

MS II

Od 3. do 10. října proběhla naše pouť do Medjugorje na svátek Panny Marie Růžencové.
Děkuji všem, kteří poslali fotky.

MS

Na poutích se opravdu vůbec nemáme špatně:

IMG_20191009_143316

IMG_20191009_143015

 Vojta – autor tohoto úžasného menu, které uvidíte níž…

IMG_20191009_143021

Sendv.

send.se.

podbr.sara

olt.kotě

kaplekapl

kopeckost.

križ.květy

A toto jsou nejmladší účastníci naší poutě. „Živí“, ale ukáznění.

Med růž.

 

Vatikán uznal bosenské Medžugorje za katolické poutní místo

Vážení a milí přátelé,

jelikož někteří lidé stále nevědí, jaký si udělat názor na dění, které probíhá v Medjugorji, připomeňme si oficiální prohlášení, které bylo vydáno Vatikánem:

„Papež František schválil vyhlášení bosenského městečka Medžugorje za katolické poutní místo, i když církev nepovažuje za prokázané zjevení, které se tam mělo odehrát. V prohlášení to uvedl vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti.“

1154

Svatý otec prostřednictvím arcibiskupa Henryka Hosera, apoštolského vizitátora v Medžugorje, a prostřednictvím nunciatury v Sarajevu oznámil, že je možné organizovat poutě do Medžugorje. Stále však ve snaze nevytvářet dojem, že tím církev uznává autenticitu tamějších fenoménů, jež dosud vyžadují církevní šetření,“ napsal v prohlášení mluvčí. V loňském roce Medžugorje navštívil milion věřících, kteří se tam modlili před sochou Panny Marie.

Týká se to pastýřů všech stupňů a řádů, kteří se rozhodnou vydat do Medžugorje a celebrovat tam nebo koncelebrovat. Vzhledem k velkému počtu lidí, přicházejících do Medžugorje, a hojným plodům milosti, které odtud vzešly, je toto rozhodnutí výrazem zvláštní pastorační pozornosti, kterou Svatý otec tomuto místu věnuje, aby usnadnil a podpořil dobré plody. Apoštolský vizitátor tak po dohodě s místními ordináři bude moci snadněji navazovat vztahy s osvědčenými a dobře připravenými kněžími, kteří organizují poutě do Medžugorje a kterým nabídne informace a indikace pro plodný průběh takovýchto poutí,“ konstatoval mluvčí.

333

                                                                                                                                                           (Zdroj: Vatican News)

Poselství Panny Marie 2. listopadu 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

947

„Drahé děti, můj milovaný Syn vždy prosil a oslavoval Nebeského Otce. Vždycky mu všechno říkal a odevzdal se do jeho vůle. Tak byste to měly dělat i vy, děti moje, protože Nebeský Otec vždy naslouchá svým dětem. Jedno srdce v jednom srdci, láska, světlo a život.
Nebeský Otec se daroval skrze jednu lidskou tvář a ta tvář, je tvář mého Syna. Vy, apoštolové mojí lásky, vy byste měli stále nosit tvář mého Syna ve svém srdci a svých myšlenkách. Vy byste vždy měli myslet na jeho lásku a jeho oběť. Měli byste se modlit, abyste stále cítili jeho přítomnost, protože, apoštolové mojí lásky, to je způsob jak pomůžete všem těm, kteří neznají mého Syna, kteří nepoznali jeho lásku.
Děti moje, čtěte knihu Evangelia. To je vždy něco nového, to je to, co vás spojuje s mým Synem, který se narodil, aby přinesl slova života všem mým dětem a aby se obětoval za všechny. Apoštolové mojí lásky, nesení láskou k mému Synu, přinášejte lásku a pokoj všem svým bratřím. Nikoho nesuďte, všechny milujte podle lásky k mému Synu. Tímto způsobem se postaráte i o svoji duši a ona je tím nejdrahocennějším, co vám skutečně patří. Děkuji vám. “

Poselství Panny Marie 25. října 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1171

„Drahé děti! Dnes vás volám k modlitbě. Ať je modlitba balzámem pro vaši duši, protože plodem modlitby je radost, darování, vydávání svědectví o Bohu druhým skrze vaše životy. Děti, v úplném odevzdání se Bohu, se on o vše postará, požehná vás a vaše oběti budou mít smysl. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “

Poselství Panny Marie 2. října 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

542

Drahé děti! Vůle a láska Nebeského Otce způsobuje, že jsem zde mezi vámi, abych vám svou mateřskou láskou pomohla v růstu víry v srdci, abyste opravdu mohly pochopit podstatu pozemského života a velikost nebeského. Děti moje, pozemský život je cesta k věčnosti, k pravdě a životu – k mému Synu. Tou cestou vás chci vést. Vy, děti moje, vy, které stále prahnete po větší lásce, pravdě a víře, vězte, že je jen jeden pramen ze kterého se můžete napít – důvěra v Nebeského Otce, důvěra v jeho lásku. Úplně se odevzdejte jeho vůli a nebojte se. Všechno to, co je pro vás nejlepší, všechno to, co vás vede k věčnému životu, vám bude dáno. Pochopíte, že cílem života není vždy chtít a brát, ale milovat a dávat. Budete mít pravý pokoj a pravou lásku. Budete apoštoly lásky. Svým příkladem způsobíte, že ty děti, které neznají mého Syna a Jeho lásku, ho zatouží poznat. Děti moje, apoštolové mojí lásky, klanějte se se mnou mému Synu a milujte ho nadevšechno. Vždy usilujte žít v jeho pravdě. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. září 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1197

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abych vám mohla pomoci. Děti moje, modlete se růženec a uvažujte o tajemstvích růžence, protože i vy ve svém životě procházíte skrze radosti a bolesti. Tímto způsobem přetváříte tajemství do svého života, protože život je tajemství, dokud ho nevložíte do Božích rukou. Tak budete mít zkušenost víry jako Petr, který potkal Ježíše a Duch Svatý naplnil jeho srdce. Také vy jste, děti moje, pozvaní, vydávat svědectví žijíc lásku, kterou vás Bůh den co den zahrnuje mojí přítomností. Proto, děti moje, buďte otevření a modlete se srdcem ve víře. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “