Poselství Panny Marie 25. května 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_6301

„Drahé děti! Modlete se se mnou za nový život vás všech. Ve svých srdcích, děti moje, víte, co je potřebné měnit: vraťte se k Bohu a jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, která potřebuje obnovu v Duchu. Děti moje, buďte modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radost pro všechny ty, kteří nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. Modlete se a hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohly toužit po nebi a nebeských věcech. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání. “

Oznámení k současné situaci

Vážení a milí přátelé,

vzhledem k současné situaci ohledně covid -19 a celkové situaci v cestovním ruchu, nedokážeme stále ještě říci, jak se bude tento rok s poutěma do Medjugorje odvíjet. Přesto bych vám nyní chtěla napsat předběžný plán termínů poutí, abyste se mohli alespoň trochu orientovat. Je mi známo, že se může situace ze dne na den změnit.
Máme v plánu organizovat tyto poutě:
Festival mládeže:  31. 7. – 7. 8. 2020
Nanebevzetí Panny Marie:  10. 8. – 17. 8. 2020
Panna Maria Královna:  19. 8. – 26. 8. 2020
Povýšení svatého Kříže – Križevac:  8. 9. – 15. 9. 2020
Panna Maria Růžencová:  3. 10. – 10. 10. 2020
 a pravděpodobně i Silvestrovskou a Novoroční pouť.
Až bude situace jasnější, budu vás znovu informovat.

Poselství Panny Marie 25. dubna 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

638

„Drahé děti! Ať vám tato doba bude podnětem k osobnímu obrácení. Modlete se, děti moje, v samotě v Duchu Svatém, aby vás posílil ve víře a důvěře v Boha, abyste byly důstojnými svědky lásky, kterou vás Bůh obdarovává prostřednictvím mojí přítomnosti. Děti moje, nedopusťte, aby vám zkoušky zatvrdily srdce a modlitba, aby byla jako poušť. Buďte odleskem Boží lásky a svým životem vydávejte svědectví o Vzkříšeném Ježíšovi. Já jsem s vámi a všechny vás miluji svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Radostné a požehnané velikonoce

Aleluja!
Ať slavné Kristovo vzkříšení,
naši tmu ve světlo promění!
Aleluja!

Zmrtvýchvstalý Kristus Medjugorje

Vážení a milí přátelé,

přeji všem hluboké a požehnané velikonoce, ať nás vzkříšený Ježíš promění k obrazu svému! Nechť Boží Milosrdenství pronikne celé naše bytí a připraví nás k novému životu.

 

Ticho v Medjugorji

Vážení a milí přátelé, takto jste Medjugorji ještě asi nezažili. Je to tiché video. Ulice jsou prázdné, u Modrého Kříže není nikdo – přesto krása tohoto místa zůstává, nebo se spíše ještě zvýrazňuje.

Poselství Panny Marie Královny Míru 25. března 2020

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

IMG_9496

„Drahé děti! Já jsem s vámi po celé tyto roky, abych vás vedla cestou spásy. Vraťte se k mému Synu, vraťte se k modlitbě a půstu. Děti moje, dovolte, aby Bůh promlouval k vašemu srdci, protože satan vládne a chce zničit vaše životy i zemi, po které kráčíte. Buďte odvážní a rozhodněte se pro svatost. Obrácení uvidíte ve svých srdcích a rodinách, modlitbu bude slyšet, Bůh vyslyší vaše volání a daruje vám pokoj. Jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání “

Výroční zjevení pro Mirjanu Soldo

Poselství Panny Marie 18. března 2020 dané Mirjaně Soldo

M. Soldo

„Drahé děti, můj Syn jako Bůh se vždycky díval nadčasově. Já, jako jeho matka skrze něho vidím v čase. Vidím pěkné i bolestné věci. Ale vidím, že ještě existuje láska a je třeba konat, aby byla poznaná. Děti moje, nemůžete být šťastní, jestliže se navzájem nemilujete, jestli nemáte lásku v každé situaci a v každém okamžiku vašeho života. A já jako matka k vám přicházím skrze lásku, abych vám pomohla poznat pravou lásku, poznat mého Syna. Proto vás vybízím, abyste stále znovu, co nejvíc žíznili po lásce, víře a naději. Jediný pramen, ze kterého můžete pít je, důvěra v Boha, mého Syna. Děti moje, ve chvílích nepokoje a odříkání si, hledejte pouze tvář mého Syna. Žijte jenom jeho slova a nebojte se. Modlete se a milujte upřímnými city, dobrými skutky a pomozte, aby se svět změnil a moje srdce zvítězilo. Tak jako můj Syn, tak i já vám říkám, milujte se navzájem, protože bez lásky není spása. Děkuji vám, děti moje. “

Zjevení pro Mirjanu

Vážení a milí přátelé,

připomeňme, že zítra 18. března, má každoročně vizionářka Mirjana Dragičevič-Soldo, zjevení Panny Marie u Modrého kříže. Bude to odpoledne po 13:00 hodině. (Mimo tento den má stále ještě zjevení „každého druhého v měsíci“.)

IMG_1573

Když byla Mirjaně kdysi položena otázka, proč má zjevení právě toho 18. března, jestli je to z důvodu narozenin, které v tento den slaví, odpověděla, že ne, že to nemá žádnou souvislost s jejími narozeninami. Dále řekla, že toto datum 18. března pochopíme, až budou oznámena tajemství, která byla vizionářům řečena.
Bylo by pouhou spekulací vymýšlet, kdy se tajemství začnou odehrávat, ale víme pouze, že se tajemství mají začít dít 18. března nějakého roku. Může to být zítra, může to být za pět let….  Nevíme. Zajisté ale vnímáme, že je vhodný okamžik obnovit si motivaci k modlitbě srdcem, o které Panna Maria tak často mluví.  Také se propojit se všemi lidmi dobré vůle v Kristově Duchu a v lásce a beze strachu.

 

333

Oznámení

Vážení a milí přátelé,

jak jistě víte, není možné v současné době cestovat do Medžugorje a zatím netušíme, kdy se tato situace změní.
Zajisté všechno má svůj smysl a význam, přesto, že ho třeba hned nezahlédneme a souvislosti pochopíme mnohdy až s odstupem času. Už od samotného začátku zjevení nás Panna Maria připravovala na dobu „Nového Jara“, na veliké změny, které se začnou v určený čas odehrávat velmi rychle za sebou. Nazvala to dobou velkých událostí. Určitě není pouhou náhodou, nebo něčím podivným, že v poselství z 25. února 2020 Panna Maria mluví  o přicházejícím jaru, slunci, přírodě a to právě v okamžiku, kdy se svět potácí v tak nelehké situaci. Chce nám říci něco víc. Přeje si, abychom zaměřili pozornost jinam, než to obyčejně děláme. Provede nás uličkami současného světového bludiště a dovede nás do velikonočního rána „Zmrtvýchvstání“.

IMG_8212