Výroční poselství Ivance

Výroční zjevení vizionářce Ivance Ivankovičové-Elezové 25. června 2019

721

Při příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria svěřila Ivance poslední 10 tajemství a přislíbila, že se jí bude do konce života zjevovat jednou za rok a to na výročí zjevní. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které trvalo 4 minuty (18:37– 18:41) bylo v Ivančině rodném domě. U zjevení byla přítomná pouze rodina od Ivanky. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria nám dala toto poselství:
„Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se.“

Poselství Panny Marie 25. června 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1216

Drahé děti! Děkuji Bohu za každého z vás. Zvláštním způsobem, děti moje, děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání. Připravuji vás na novou dobu, abyste byli pevní ve víře a vytrvalí v modlitbě, aby tak skrze vás působil Duch Svatý a obnovil tvář země. Modlím se s vámi za mír, který je nejdrahocennějším darem, přestože  satan si přeje válku a nenávist. Vy, děti moje, buďte mé vztažené ruce a s hrdostí kráčejte s Bohem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Mariánské poutní místo Vepric

V Chorvatsku, přímo na Makarské riviéře se nachází krásné Mariánské poutní místo, kterému se říká „Chorvatské Lurdy“ nebo Vepric. Pokud je součástí naší poutě do Medžugorje zastávka u moře a je zde místo na parkovišti, na zpáteční cestě stavíme obvykle zde. K moři je to asi 15 min chůze.

Poselství Panny Marie 2. června 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

137

Drahé děti, jenom čisté a otevřené srdce vám pomůže opravdu poznat mého Syna, aby všichni ti, kteří neznají jeho lásku, ji skrze vás poznali. Jenom láska způsobí, že pochopíte, že je silnější než smrt, protože pravá láska zvítězila nad smrtí a učinila, že smrt neexistuje.
Děti moje, odpouštění je vznešená podoba lásky. Vy, jako apoštolové mojí lásky, se musíte modlit, abyste byli duchovně silní a mohli pochopit a odpustit. Vy, apoštolové mojí lásky, porozuměním a odpuštěním dáváte příklad lásky a milosrdenství. Moci pochopit a odpustit je dar, za který je potřeba se modlit a pečovat o něj.
Odpuštěním ukazujete, že umíte milovat. Pohleďte jen, děti moje, jak velkou láskou, porozuměním, odpouštěním a spravedlností vás miluje Nebeský Otec. Jak vám dává mne – matku vašich srdcí. A hle, jsem tu mezi vámi, abych vám žehnala mateřským požehnáním. Abych vás volala k modlitbě, půstu a říkala vám – abyste věřily, měly naději, odpouštěly, abyste se modlily za svoje pastýře, a především nekonečně milovaly.
Děti moje, následujte mne. Moje cesta je cesta pokoje a lásky, cesta mého Syna. To je cesta, která vede k vítězství mého srdce. Děkuji vám.

Naše květnová pouť

Na květnovou pouť již tradičně jezdí poutníci pocházející z Banátu. Tato dvě videa, stejně jako i loni, vytvořil Adam Mlezyva.

 

„Toto je čas čekání a ticha. Vytvořte si tichost ve svém srdci. Já vás povedu v rozhodujících chvílích. Potřebuji vaše srdce, abych mohl zažehnout na celém světě veškerou tu lásku, kterou Já Jsem. Přijďte ke mně, před knihu života, která obsahuje všechno, co je vaším pokladem: v ní naleznete všechny vaše slzy, které jste mi darovali a které jsou proměněny v ty nejkrásnější nebeské perly, které vás ohromí. Moji věrní, děti Boha, zazáří v mém plánu proměny Země, kdy obnovím všechno to, co je v nepořádku, co je v nerovnováze v celém vesmíru. Čas utíká stále rychleji. Buďte v blízkosti mého Srdce, já jsem milující Bůh, který vás chce mít ve svém objetí.“

 

Video s písničkou od Vojty

Tak jako vždy, tak i tentokrát, náš milý poutník Vojta, připravil z poutě z Medjugorje video s písničkou. Na květnové pouti „Panny Marie Prostřednice všech milostí“, jsme byli ubytováni v penzionu u Mateho, který je vzdálen asi 10 min od kostela a kde jsme kdysi jezdili s Verité. Penzion se uvnitř krásně přestavěl, rozšířil a byli jsme zde srdečně přijati.
Na zpáteční cestě z Medžugorje byla zastávka u moře na poutním místě Veprice – neboli Chorvatské Lurdy. Ty poslední záběry, které na videu uvidíte, jsou právě z těchto míst.

 

 

Výročí svatby v Medjugorji

Na pouti Božího Milosrdenství, která probíhala v menším počtu lidí a v takové rodinné atmosféře jsme oslavili 41. výročí svatby našich milých Milady a Vojty Kružliakových. Během pouti jsme je spontánně přejmenovali na „Vojtovi“.

Výročí svatby
Naše milá Medžugorje, naše nejmilejší Maminko!
Moc Ti děkujeme za Tvé pozvání na toto překrásné místo. Velmi jsme si přáli oslavit Svátek Božího Milosrdenství právě zde, kde milosti a milosrdenství přímo „prší“ z nebe a také doslova „pršely“- dva dny lilo jako z konve. Výstup na Križevac jen umocnil sílu lásky našeho Pána a Jeho Maminky k nám lidem. A to jsme ještě tento den slavili 41. výročí naší svatby. Vděčnost za všechno plnila naše srdce i naše duše. Na podnět Vlaďky nám „domácí“ připravili na společné večerní setkání výborný dortík se svíčkou.
Na této pouti nás bylo jen pár, a proto to byla spíše rodinná pouť. Příjemný doprovod nám věnovala Vlaďka svým slovem. Za to vše ji patří naše velké „Pán Bůh zaplať“.
Celému nebi i všem, s kterými jsme mohli tyto dny strávit, moc děkujeme. Pokud budeme moci a naše Maminka nás do Medjugorje znovu pozve, moc se těšíme na shledanou.
                                                                                                                                                    Vojtěch a Milada Kružliakovi

 

My se připojujeme ke všem ostatním a přejeme mnoho krásných a radostných chvil, hodně Božího požehnání, ochranu Panny Marie a povzbuzení do dalších dní společného života…
… vždyť už 41 let máte doklad,
že jste si pro sebe navzájem
ten největší poklad.

BM II (2)

 Zjevení sestry Faustýny Kowalské, kterou papež Jan Pavel II  30. dubna 2000 svatořečil, patří mezi pravá zjevení, která církev uznala.
„Říkej o Mém milosrdenství světu, ať Mé nekonečné Milosrdenství pozná celé lidstvo. Je to znamení pro poslední časy, po něm přijde den spravedlnosti. Ať se utíkají ke zdroji Mého Milosrdenství, dokud je ještě čas a ať čerpají z Krve a Vody, která pro ně vytryskla.“ „Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám dokonář dveře svého Milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi Mé spravedlnosti.“

 

BM 3

 

Poselství Panny Marie 25. května 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1199

„Drahé děti! Bůh mi ze svého milosrdenství dovolil, abych  byla s vámi, abych vás učila a přivedla na cestu obrácení. Děti moje, všichni jste pozvaní, abyste se z celého srdce modlili, aby se uskutečnil plán spásy s vámi a skrze vás. Uvědomte si děti moje, že je život krátký a podle zásluh vás čeká život věčný. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, abyste byli důstojnými nástroji v Božích rukou. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Poselství Panny Marie 2. května 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

1026

Drahé děti, mateřskou láskou vás vybízím, abyste čistým a otevřeným srdcem, s plnou důvěrou, odpověděly na velkou lásku mého Syna. Já znám velikost jeho lásky. Já jsem ho nosila v sobě – hostii v srdci, světlo a lásku světa. Děti moje, i to, že se k vám obracím, je znamení lásky a něhy Nebeského Otce, jeden velký úsměv naplněný láskou mého Syna, pozvání k věčnému životu.
Krev mého Syna je prolitá z lásky k vám. Ta drahocenná krev je pro vaši spásu, pro věčný život. Nebeský Otec stvořil člověka pro věčné štěstí. Není možné, abyste zemřeli vy, kteří znáte lásku mého Syna, vy, kteří ho následujete. Život zvítězil, můj Syn je živ. Proto děti moje, apoštolové mojí lásky, ať vám modlitba ukazuje cestu a způsob šíření lásky mého Syna, modlitbu v nejvznešenější podobě.
Děti moje, když se snažíte žít slova mého Syna, modlíte se. Když máte rádi lidi se kterými se setkáváte, šíříte lásku mého Syna. Láska je tou, která otevírá brány Ráje. Děti moje, od počátku jsem se modlila za Církev. Proto i vás, apoštolové mojí lásky, vybízím, abyste se modlili za Církev a její služebníky, za ty, které můj Syn povolal. Děkuji vám.

Jak proběhla naše Jarní pouť

Naše poutní výprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Účastník naší poutě Bratr Juniper napsal o naší pouti krátké povídání. Zde je jeho svědectví:
Kdysi dávno jsem hodně četl poselství z Medugorje, které dávala Panna Maria tehdy ještě dětem,  a já jsem také zatoužil se jet podívat do Medugorje. Mezitím ale, jsem dostal povolání a vstoupil jsem do řádu Menších bratří svatého Františka, a na Medugorje jsem úplně zapomněl. Teď již 13 let sloužím v Plzni a vedu druhým rokem společenství Manna. Jedna jeho členka, Cecilka, do Medugorje jezdí častěji. Po poslední její pouti, se kterou se nám pochlubila, část tohoto společenství zatoužilo na pouť do Medugorje  a tak jsme ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 5.30 hod ráno vyrazili. Bylo nás 20 poutníků, něco z Plzně, Prahy, Liberce ale i z Brna. Byli jsme ubytování v penzionu Panna Maria. Čekal na nás nádherný a velice zajímavý program, který pro nás připravila Vlaďka. I Bůh nám přál a to nejen krásným počasím, ale i společenstvím. Na této pouti jsme se mohli modlit na Podbrdu, na Križevaci, pobýt a popovídat si s členy komunity Cenacolo, být denně na slavení mše svaté, na adoraci a podobně. Také jsme někteří z nás ve volném dnu navštívili nedaleký Mostar, ve kterém se doposud nacházejí vzpomínky na nedávnou válku. Na jedné hoře je i z údolí vidět nápis BIH  Volimo te, což může být přeloženo jako Bosna a Hercegovina milujeme Tě. Tento nápis připomíná lidem Pravdu, k čemu byl člověk Bohem stvořen. A tuto Pravdu si musíme uvědomit i my sami. Stačí tak málo, stačí poslouchat Boha než lidi. Tuto poučku je třeba znovu oprášit, protože v dnešní době musíme čelit smýšlení světa, které se prostřednictvím sdělovacích prostředků a jiných všeho schopných nástrojů snaží rozbít typicky křesťanské smýšlení i hodnotový žebříček a nahradit je přízemní rovinou konzumismu a čistě světskými obzory. Křesťanská identita je vystavena stále otevřenější agresi, která navíc působí zdánlivě neškodně a skrytě, snaží se nám však namluvit, že to, co je hodné odsouzení, je vlastně normální a neškodné.
Ve jménu vyšší Boží vůle je nutné zahájit skutečný „kulturní boj“ a jasně poukazovat na to, jak nebezpečné je pohanské smýšlení. To však předpokládá „duchovní boj“ založený na silné osobní zkušenosti s Kristem. Nezbytnou nutností pro náš život je zkušenost spásy spolu s poznáním, že jsme milováni a že nás doprovází Boží láska. Nemůžeme žít, jako by tato láska vůbec neexistovala nebo nepůsobila v tomto světě. To je tedy další pozvání k otevřenému a odvážnému svědectví, které se nesnaží nikomu nic vnucovat, ale nemůže mlčet o tom, co je v našem životě nejdražší, nejúžasnější a nejdůležitější.
Doufám, že se ještě alespoň jednou budu moct podívat do Medugorje, do městečka Míru a Pokoje, že tam budu moct opětovně načerpat vše potřebné pro svůj život. A naší průvodkyni děkuji, že se pro nás stala tak krásným nástrojem v rukou Božích, že se nám snažila dát všechno to nejlepší co v Medugorje je možné k vidění. Děkuji všem našim řidičům, že nás bezpečně vezli a byli k nám poutníkům tak trpěliví a ohleduplní. Touto cestou chci také vzpomenout a poděkovat naším hostitelům v penzionu Panna Maria paní Aknici a Zdenko Ramljakovým, za jejich vřelé přijetí ale i za službu, kterou poutníků prokazovali.         
S pozdravem „Pokoj a Dobro“ Juniper Josef Oravec ofm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brzy z rána 2. dubna jsme mohli být přítomní u zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo. K Modrému kříži, kde zjevení pravidelně probíhá, od brzkých ranních hodin proudilo velké množství poutníků.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Celou dobu nám krásně přálo počasí

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA