Od Magdalénky Paťhové

Toto povídání o Medjugorji vyšlo ve zpravodaji města Trhový Štěpánov. Napsala ho Magdalénka Paťhová, která s námi, s maminkou nebo celou rodinou, jezdí pravidelně do Medjugorje.

 

DSCN8621

Do Medjugorje jsem jela poprvé v šesti letech s maminkou a bratrem Vojtou.
 Toto místo se mi moc líbí, nedovedu si představit život bez něj. Od té doby tam jezdím každý rok.

IMG_4257

 ZJEVENÍ PANNY MARIE
Medjugorje je malé město v hornaté oblasti Hercegoviny.
Ještě v r. 1981 to byla malá vesnice s několika domky, kde se naháněly ovce na pastvu a místo aut jezdily koňské povozy. V té době tam žilo i šest dětí – Ivanka, Mirjana, Jakov, Ivan, Vicka a Marija.
24.června 1981 šla šestnáctiletá Mirjana s Ivankou z vesnice Bijakoviči do vesničky Čiliči. Ivanka se najednou podívala na kopec Crnica (Podbrdo). Nad jedním keřem spatřila nádhernou záři, nad níž se vznášela usměvavá dívka. Ivanka vykřikla na Mirjanu: „Podívej se, tam je Panna Maria!“ Mirjana nic neviděla a vysmála se jí: „Přeskočilo ti? Proč by se nám a tady zjevila Panna Maria? Pojď pryč, kdyby tě někdo slyšel, vysměje se ti!“ Dívky se vrátily domů a řekly to Vicce. Všechny šly opět na kopec, a tam spatřily krásnou ženu s dítětem v náručí. Byly v takovém úžasu, že přestaly vnímat věci kolem sebe. Pak přišel Ivan. Ten se tak ulekl, že utíkal pryč. Děti se začaly bavit o tom, že tak krásný pocit nikdy v životě nezažily. Pak to vzrušeně vypravovaly doma. Nikdo z vesnice jim to nevěřil. Lidé si mysleli, že jsou děti pod vlivem nějakých drog. Druhý den se k dětem přidal i devítiletý Jakov a Marija. Když přišli pod kopec, přes celé nebe se zablýsklo a oni opět uviděli Pannu Marii. Rozeběhli se do prudkého kopce a běželi, jako by je něco neslo. Vůbec nevnímali trní a skály. Zablýsknutí zpozorovali i lidé ve vesnici a utíkali za nimi. Panna Maria s dětmi začala mluvit a modlila se s nimi. Pak se každý den zjevení opakovalo. Do Medjugorje začali přicházet lidé z celého okolí. Byly zřízeny komise, které zkoumaly zdravotní stav dětí, a to, jestli si nevymýšlí. Všechny děti byly podrobeny těžkým zkouškám. Výsledky však ukázaly, že jsou úplně v pořádku. Mezitím začalo docházet v Medjugorji k zázračným uzdravením. Časté byly také nevysvětlitelné a nádherné jevy na obloze, viditelné i několik kilometrů daleko.
Panna Maria se při dalších zjeveních představila jako Královna míru. Jejím hlavním poselstvím je mír, víra, modlitba a půst.
V Medjugorji je kostel sv. Jakuba, který je neustále plný poutníků. Okolo něj je obrovské prostranství pro stovky lidí. Na místo zjevení vystupují denně davy poutníků, také na kopec Krizevac, na kterém je velký bílý betonový kříž. Každý rok se v Medjugorji koná Festival mládeže, na kterém lidé oslavují Pannu Marii hudbou a zpěvem. Přijíždí sem až šedesát tisíc lidí. Medjugorje se postupně stalo známým po celém světě.
Zjevení trvají dodnes.
 V Medjugorji jsem navštívila Hrad a Majčino selo.
 
HISTORIE MEDJUGORSKÉHO HRADU
V Americe žil jeden velmi bohatý člověk jménem Patrik. Nevěřil v Boha a nesnášel křesťany. Nechtěl mít nic společného s Bohem a Pannou Marií. Jeho manželka Nancy se za něj třicet let modlila. Zdálo se, že modlitba nepomáhá. Nancy to ale nevzdávala. Jednou přijeli k Patrikovi jeho přátelé. Začali mu vyprávět o Medjugorji a o zjevení Panny Marie. Patrika to trochu zaujalo. A najednou se chtěl od své manželky o Bohu a Panně Marii dozvědět víc. Naučil se i modlit. Jeho žena byla moc šťastná.
Patrik prodal vše, co měl, a odstěhoval se do Medjugorje. Tam začal stavět nádherný hrad, na který použil jen kámen z místních vápencových skal. Je to vlastně novodobý hrad s kaplemi, útulnými zákoutími, poustevnami a sochami Panny Marie.  Patrik se rozhodl, že tuto stavbu odkáže po své smrti františkánům, kteří se starají o duchovní život v Medjugorji.
 MAJČINO SELO
V letech 1992 – 1996 byla v Jugoslávii válka. Je zajímavé, že se v Medjugorji za války nikomu nic nestalo. V jiných oblastech ale ano. Mnoho dětí přišlo o rodiče. O tyto sirotky se začaly starat řeholnice. Dětí přibývalo a sestry se obrátily s prosbou o pomoc na místního faráře Slavka Barbariče. Ten se šel na místní úřad zeptat, zda mu poskytnou místo na stavbu ubytoven pro opuštěné děti. Na úřadě mu nabídli malý lesík, který v té době sloužil jako skládka odpadků. Slavko Barbarič s několika dobrovolníky skládku vyčistil a na jejím místě postavil domy a hřiště s velkou klouzačkou, houpačkami, prolézačkou a jezírkem. Tomuto místu se začalo říkat Majčino selo (v překladu Matčina vesnička) nebo také Zahrada sv. Františka.
                                                                                 Napsala Magdaléna Paťhová (4. třída)

Poselství Panny Marie 2. srpna 2019

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

764

Drahé děti, velká je láska mého Syna. Kdybyste poznaly velikost Jeho lásky, nepřestávaly byste se Mu klanět a děkovat. Vždy je živý s vámi v Eucharistii, protože Eucharistie je Jeho Srdce. Eucharistie je srdce víry. On vás nikdy neopustil. I když jste se pokoušely od Něj odejít, On od vás neodešel. Proto je moje mateřské srdce šťastné, když vidím, jak se naplněni láskou vracíte k němu; když vidím, že k Němu přicházíte cestou usmíření, lásky a naděje.
Moje mateřské srdce ví, že jste – když vykročíte cestou – víry výhonky, poupata. Ale modlitbou a půstem se stanete plody, mými květy, apoštolové mojí lásky. Budete nositelé světla a budete rozsvěcovat lásku a moudrost všude kolem sebe.
Děti moje, jako matka vás prosím: modlete se, přemýšlejte a rozjímejte. Všechno, co se vám děje: hezké, bolestivé, radostné, svaté – všechno způsobuje, že duchovně rostete, že můj Syn roste ve vás. Děti moje, odevzdejte se Mu, věřte Mu, důvěřujte jeho lásce, ať vás On vede. Ať  se Eucharistie stane místem, kde nasytíte svoje duše a potom budete šířit lásku a pravdu, budete vydávat svědectví  o mém Synu. Děkuji vám.

Pouť Nanebevzetí Panny Marie

Vážení přátelé,
uvolnily se tři místa na pouť do Medjugorje na slavnost Nanebevzetí Panny Marie – cestování autem. (Tato pouť není oficiálně v programu poutí). Odjezd je 13. srpna odpoledne a příjezd 18. srpna. Jede se 9 místným transportérem. Kdo máte zájem, ozvěte se prosím co nejdříve.

111

Poselství Panny Marie 25. července 2019

Poselství Matky Boží dané vzionářce Marii Pavlovič

Modlitba

„Drahé děti! Mojí výzvou pro vás je modlitba. Ať se vám modlitba stane radostí a věncem, který vás spojuje s Bohem. Děti moje, přijdou zkoušky a vy nebudete silní a hřích bude vládnout. Ale když jste moji, zvítězíte, protože vaším útočištěm bude Srdce mého Syna Ježíše. Proto, děti moje, vraťte se k modlitbě, dokud se vám modlitba nestane životem ve dne i v noci. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Poselství Panny Marie 2. července 2019

Poselství matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

Monstrance II

„Drahé děti, podle vůle milosrdného Otce jsem vám dávala a ještě vám budu dávat viditelné znamení mé mateřské přítomnosti. Děti moje, to je mateřská touha po uzdravení duší. To je touha, aby každé moje dítě mělo pravou víru, aby zažilo zázračnou zkušenost pijíc z pramene slov mého Syna – slov života. Děti moje, světlo víry přinesl na svět svojí láskou a obětí můj Syn a ukázal vám cestu víry. Protože, děti moje, víra pozdvihuje bolest a trápení. Pravá víra činí modlitbu citlivější, koná skutky milosrdenství – jeden rozhovor, jeden milodar. Ty moje děti, které mají víru – pravou víru – jsou navzdory všemu šťastné, protože žijí začátek nebeského štěstí na zemi. Proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, vybízím vás, abyste dávaly příklad pravé víry, abyste přinášely světlo tam, kde je tma, abyste žily mým Synem. Děti moje, jako matka vám říkám, nemůžete jít cestou víry a následovat mého Syna bez svých pastýřů. Modlete se, aby měli sílu a lásku vést vás. Ať jsou vaše modlitby stále s nimi. Děkuji vám.“

Výroční poselství Ivance

Výroční zjevení vizionářce Ivance Ivankovičové-Elezové 25. června 2019

721

Při příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria svěřila Ivance poslední 10 tajemství a přislíbila, že se jí bude do konce života zjevovat jednou za rok a to na výročí zjevní. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které trvalo 4 minuty (18:37– 18:41) bylo v Ivančině rodném domě. U zjevení byla přítomná pouze rodina od Ivanky. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria nám dala toto poselství:
„Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se.“

Poselství Panny Marie 25. června 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1216

Drahé děti! Děkuji Bohu za každého z vás. Zvláštním způsobem, děti moje, děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání. Připravuji vás na novou dobu, abyste byli pevní ve víře a vytrvalí v modlitbě, aby tak skrze vás působil Duch Svatý a obnovil tvář země. Modlím se s vámi za mír, který je nejdrahocennějším darem, přestože  satan si přeje válku a nenávist. Vy, děti moje, buďte mé vztažené ruce a s hrdostí kráčejte s Bohem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Mariánské poutní místo Vepric

V Chorvatsku, přímo na Makarské riviéře se nachází krásné Mariánské poutní místo, kterému se říká „Chorvatské Lurdy“ nebo Vepric. Pokud je součástí naší poutě do Medžugorje zastávka u moře a je zde místo na parkovišti, na zpáteční cestě stavíme obvykle zde. K moři je to asi 15 min chůze.