Poselství Panny Marie pro Mirjanu

Výroční zjevení pro vizionářku Mirjanu Soldo 18. března 2019

 Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou do roka a to 18. března. Tak tomu bylo během všech těchto let. Několik tisíc poutníků se shromáždilo k modlitbě růžence. Zjevení začalo v 13:41 hod a trvalo do 13:46 hod.

583

 „Děti moje, jako matka, jako Královna míru vás pozývám, abyste přijaly mého Syna, aby vám mohl udělit pokoj duše, aby vám mohl udělit to, co je spravedlivé, co je pro vás dobré. Děti moje, můj Syn vás zná. On žil život člověka a zároveň Boha, neobyčejný život – lidské tělo, božský duch. Proto, děti moje, když se na vás můj Syn dívá svýma Božíma očima, proniká do vašeho srdce. Jeho něžné, laskavé oči hledají ve vašem srdci sebe. Děti moje, může se v něm najít? Přijměte ho, potom se chvíle bolesti a trápení stanou okamžiky něžnosti. Přijměte ho a budete mít pokoj v duši, budete ho šířit všem okolo sebe, a to je pro vás nyní nejdůležitější. Poslouchejte mě, děti moje. Modlete se za pastýře, za ty, jejichž ruce požehnal můj Syn. Děkuji vám.“

 

Poselství Panny Marie 2. března 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

628

Drahé děti, nazývám vás apoštoly mé lásky. Představuji vám mého Syna, který je pravý pokoj a pravá láska. Z Boží milosti jako matka, vás chci vést k němu. Děti moje, proto vás vybízím, abyste vycházejíce z mého Syna pozorovali sebe, abyste se srdcem dívaly na něho a srdcem viděly, kde jste vy a kam směřuje váš život. Děti moje, vybízím vás, abyste pochopily, že díky mému Synu žijete – skrze jeho lásku a oběť. Vy žádáte mého Syna, aby k vám byl milostivý, a já VÁS vybízím k milosrdenství. Prosíte ho, aby k vám byl dobrý a aby vám odpouštěl, ale  jak dlouho prosím já  vás, moje děti, abyste odpouštěly a milovaly všechny lidi, které potkáváte. Když srdcem pochopíte moje slova, pochopíte a poznáte pravou lásku a budete moci být apoštoly té lásky, moji apoštolové, moje drahé děti. Děkuji vám.

Živý přenos z kostela

Vážení přátelé,

kdo ještě nesledujete a měli byste zájem vidět večerní program v kostele v Medjugorje, tak v levém sloupci máte odkaz.

148( Vkostele při večerní adoraci)

Poselství Panny Marie 25. února 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1179

Drahé děti! Dnes vás vybízím k novému životu. Není důležité kolik je vám roků, otevřte svoje srdce Ježíšovi, který vás v tomto milostiplném čase promění a vy se jako příroda zrodíte do nového života v Boží lásce a otevřete svoje srdce pro nebe a nebeské věci. Já jsem ještě s vámi, protože mi to Bůh dovolil z lásky k vám. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

Poselství Panny Marie 2. února 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_6750

„Drahé děti, láska a dobrota Nebeského Otce dávají zjevení, skrze které roste a objasňuje se víra, přináší pokoj, jistotu a naději. Tak i já, děti moje, z milosrdné lásky Nebeského Otce vám vždy znovu ukazuji cestu k mému Synu, k věčné spáse. Ale, bohužel, mnohé moje děti mne nechtějí slyšet,  mnohé moje děti pochybují. Ale já jsem vždy, v čase i nad časem, velebila Pána za všechno, co učinil ve mně i skrze mne. Můj Syn se vám dává, láme s vámi chléb, říká vám slova věčného života, abyste je přinášely všem. A vy, děti moje, apoštolové mojí lásky, čeho se bojíte, když je můj Syn s vámi? Obětujte mu svoje duše, aby On mohl být v nich a aby vás mohl učinit nástrojem víry, nástrojem lásky.
Děti moje, žijte Evangelium, žijte milosrdnou lásku k bližním, a především žijte lásku k Nebeskému Otci. Děti moje, nejste sjednoceny náhodně. Nebeský Otec nikoho nesjednocuje náhodně. Můj Syn promlouvá k vašim duším. Já promlouvám k vašemu srdci. Jako matka vám říkám, pojďte za mnou, milujte  se navzájem, vydávejte svědectví. Nebojte se svým příkladem bránit pravdu, Slovo Boží, které je věčné a nikdy se nemění. Děti moje, kdo jedná ve světle milosrdné lásky a pravdy, tomu nebe vždycky pomáhá a není sám. Apoštolové mojí lásky, ať vás vždy poznají mezi ostatními podle vaší skrytosti, lásky a radosti. Jsem s vámi. Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. ledna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

796

„Drahé děti! Dnes vás jako matka vybízím k obrácení. Tento čas je pro vás, děti moje, časem ticha a modlitby. Proto ať v teple vašeho srdce roste zrnko naděje a víry a vy, děti moje, ze dne na den pocítíte potřebu více se modlit. Váš život se stane uspořádaný a zodpovědný. Pochopíte, děti moje, že zde na zemi jste pomíjející a pocítíte potřebu být blíž Bohu a s láskou budete vydávat svědectví o své zkušenosti setkání s Bohem, které budete sdílet s druhými. Já jsem s vámi a modlím se za vás, ale nemohu bez vašeho Ano. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

 

Také v Medjugorji bývá sníh

Medjugorje, která se nachází asi 30 km od Jaderského moře bývá občas zasypaná sněhem. Na našich poutích to většinou neprožíváme, neboť na přelomu roku je to příliš brzy a na jarních poutích už je na sních pozdě a příroda je již  „v květu“.

72

Přesto se podívejte, jak zasněžená Medjugorje vypadá……

 

161159

158162

596659

580595

 

Několik fotografií z naši Silvestrovské a Novoroční pouti

Při příjezdu do Medjugorje na nás čekalo krásné a slunečné počasí, které vydrželo po celý týden. Tyto dny nám více připomínaly jaro než zimu.

 2019

 Pravidelně každý rok, přesně v den slavnosti Matky Boží, se u Modrého kříže zasvěcujeme Panně Marii. Letos to bylo i skvětivovými dary, které potom k soše Panny Marie donesly děti a mládež.

IMG_7433IMG_7431

 Novoroční zasvěcení

Ani letos nechybělo představení Komunity Cenacolo „Živý Betlém“

IMG_7265IMG_7061

A také Novoroční oslava……

IMG_7445IMG_7512

 

 

 

Poselství Panny Marie 2. ledna 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

IMG_6399

Drahé děti, bohužel je mezi vámi, mými dětmi, tolik bojů, nenávisti, osobních zájmů, sobeckosti. Děti moje, tak snadno zapomínáte na mého Syna, na Jeho slova, na Jeho lásku. Víra uhasíná v mnoha duších a srdce zachvacují hmotné věci světa. Přesto moje mateřské srdce ví, že jsou ještě ti, kteří věří a milují, kteří hledají, jak by se ještě více přiblížili mému Synu. Ti, kteří neúnavně hledají mého Syna – a tedy takto hledají i mne. To jsou pokorní a tiší se svými bolestmi a trápením, které snášejí v tichosti se svojí nadějí, a především se svojí vírou. To jsou apoštolové mojí lásky.

Děti moje, apoštolové mojí lásky, učím vás, že můj Syn nežádá nepřetržité modlitby, ale i skutky a city, abyste věřily, abyste se modlily, abyste osobními modlitbami rostly ve víře, abyste rostly v lásce. Milovat jedni druhé, to je to, co On žádá, to je cesta do věčného života. Děti moje, nezapomínejte, že můj Syn přinesl světlo na tento svět, a přinesl ho těm, kteří ho chtěli vidět a přijmout. Vy jimi buďte, protože to je světlo pravdy, míru a lásky.

Já vás mateřsky vedu, abyste se klaněly mému Synu; abyste se mnou milovaly mého Syna; aby se vaše myšlenky, slova a skutky zaměřovaly k mému Syna, aby byly v Jeho jménu. Tehdy bude moje srdce naplněné. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2018

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

542

„Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, který je Král pokoje. On vám dává pokoj, který není jenom pro vás, ale, děti, přinášejte ho druhým v radosti a pokoře. Já jsem s vámi a modlím se za vás v tomto milostiplném čase, který si vám Bůh přeje dát. Moje přítomnost je znamení lásky, po dobu co jsem tady s vámi, abych vás chránila a vedla k věčnosti. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“