Poselství Panny Marie 2. srpna 2019

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

764

Drahé děti, velká je láska mého Syna. Kdybyste poznaly velikost Jeho lásky, nepřestávaly byste se Mu klanět a děkovat. Vždy je živý s vámi v Eucharistii, protože Eucharistie je Jeho Srdce. Eucharistie je srdce víry. On vás nikdy neopustil. I když jste se pokoušely od Něj odejít, On od vás neodešel. Proto je moje mateřské srdce šťastné, když vidím, jak se naplněni láskou vracíte k němu; když vidím, že k Němu přicházíte cestou usmíření, lásky a naděje.
Moje mateřské srdce ví, že jste – když vykročíte cestou – víry výhonky, poupata. Ale modlitbou a půstem se stanete plody, mými květy, apoštolové mojí lásky. Budete nositelé světla a budete rozsvěcovat lásku a moudrost všude kolem sebe.
Děti moje, jako matka vás prosím: modlete se, přemýšlejte a rozjímejte. Všechno, co se vám děje: hezké, bolestivé, radostné, svaté – všechno způsobuje, že duchovně rostete, že můj Syn roste ve vás. Děti moje, odevzdejte se Mu, věřte Mu, důvěřujte jeho lásce, ať vás On vede. Ať  se Eucharistie stane místem, kde nasytíte svoje duše a potom budete šířit lásku a pravdu, budete vydávat svědectví  o mém Synu. Děkuji vám.

Pouť Nanebevzetí Panny Marie

Vážení přátelé,
uvolnily se tři místa na pouť do Medjugorje na slavnost Nanebevzetí Panny Marie – cestování autem. (Tato pouť není oficiálně v programu poutí). Odjezd je 13. srpna odpoledne a příjezd 18. srpna. Jede se 9 místným transportérem. Kdo máte zájem, ozvěte se prosím co nejdříve.

111

Poselství Panny Marie 25. července 2019

Poselství Matky Boží dané vzionářce Marii Pavlovič

Modlitba

„Drahé děti! Mojí výzvou pro vás je modlitba. Ať se vám modlitba stane radostí a věncem, který vás spojuje s Bohem. Děti moje, přijdou zkoušky a vy nebudete silní a hřích bude vládnout. Ale když jste moji, zvítězíte, protože vaším útočištěm bude Srdce mého Syna Ježíše. Proto, děti moje, vraťte se k modlitbě, dokud se vám modlitba nestane životem ve dne i v noci. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Poselství Panny Marie 2. července 2019

Poselství matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

Monstrance II

„Drahé děti, podle vůle milosrdného Otce jsem vám dávala a ještě vám budu dávat viditelné znamení mé mateřské přítomnosti. Děti moje, to je mateřská touha po uzdravení duší. To je touha, aby každé moje dítě mělo pravou víru, aby zažilo zázračnou zkušenost pijíc z pramene slov mého Syna – slov života. Děti moje, světlo víry přinesl na svět svojí láskou a obětí můj Syn a ukázal vám cestu víry. Protože, děti moje, víra pozdvihuje bolest a trápení. Pravá víra činí modlitbu citlivější, koná skutky milosrdenství – jeden rozhovor, jeden milodar. Ty moje děti, které mají víru – pravou víru – jsou navzdory všemu šťastné, protože žijí začátek nebeského štěstí na zemi. Proto, děti moje, apoštolové mojí lásky, vybízím vás, abyste dávaly příklad pravé víry, abyste přinášely světlo tam, kde je tma, abyste žily mým Synem. Děti moje, jako matka vám říkám, nemůžete jít cestou víry a následovat mého Syna bez svých pastýřů. Modlete se, aby měli sílu a lásku vést vás. Ať jsou vaše modlitby stále s nimi. Děkuji vám.“

Výroční poselství Ivance

Výroční zjevení vizionářce Ivance Ivankovičové-Elezové 25. června 2019

721

Při příležitosti posledního denního zjevení 7. května 1985 Panna Maria svěřila Ivance poslední 10 tajemství a přislíbila, že se jí bude do konce života zjevovat jednou za rok a to na výročí zjevní. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které trvalo 4 minuty (18:37– 18:41) bylo v Ivančině rodném domě. U zjevení byla přítomná pouze rodina od Ivanky. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:
Panna Maria nám dala toto poselství:
„Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se.“

Poselství Panny Marie 25. června 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Marii Pavlovič

1216

Drahé děti! Děkuji Bohu za každého z vás. Zvláštním způsobem, děti moje, děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání. Připravuji vás na novou dobu, abyste byli pevní ve víře a vytrvalí v modlitbě, aby tak skrze vás působil Duch Svatý a obnovil tvář země. Modlím se s vámi za mír, který je nejdrahocennějším darem, přestože  satan si přeje válku a nenávist. Vy, děti moje, buďte mé vztažené ruce a s hrdostí kráčejte s Bohem. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Mariánské poutní místo Vepric

V Chorvatsku, přímo na Makarské riviéře se nachází krásné Mariánské poutní místo, kterému se říká „Chorvatské Lurdy“ nebo Vepric. Pokud je součástí naší poutě do Medžugorje zastávka u moře a je zde místo na parkovišti, na zpáteční cestě stavíme obvykle zde. K moři je to asi 15 min chůze.

Poselství Panny Marie 2. června 2019

Poselství Matky Boží dané vizionářce Mirjaně Soldo

137

Drahé děti, jenom čisté a otevřené srdce vám pomůže opravdu poznat mého Syna, aby všichni ti, kteří neznají jeho lásku, ji skrze vás poznali. Jenom láska způsobí, že pochopíte, že je silnější než smrt, protože pravá láska zvítězila nad smrtí a učinila, že smrt neexistuje.
Děti moje, odpouštění je vznešená podoba lásky. Vy, jako apoštolové mojí lásky, se musíte modlit, abyste byli duchovně silní a mohli pochopit a odpustit. Vy, apoštolové mojí lásky, porozuměním a odpuštěním dáváte příklad lásky a milosrdenství. Moci pochopit a odpustit je dar, za který je potřeba se modlit a pečovat o něj.
Odpuštěním ukazujete, že umíte milovat. Pohleďte jen, děti moje, jak velkou láskou, porozuměním, odpouštěním a spravedlností vás miluje Nebeský Otec. Jak vám dává mne – matku vašich srdcí. A hle, jsem tu mezi vámi, abych vám žehnala mateřským požehnáním. Abych vás volala k modlitbě, půstu a říkala vám – abyste věřily, měly naději, odpouštěly, abyste se modlily za svoje pastýře, a především nekonečně milovaly.
Děti moje, následujte mne. Moje cesta je cesta pokoje a lásky, cesta mého Syna. To je cesta, která vede k vítězství mého srdce. Děkuji vám.

Naše květnová pouť

Na květnovou pouť již tradičně jezdí poutníci pocházející z Banátu. Tato dvě videa, stejně jako i loni, vytvořil Adam Mlezyva.

 

„Toto je čas čekání a ticha. Vytvořte si tichost ve svém srdci. Já vás povedu v rozhodujících chvílích. Potřebuji vaše srdce, abych mohl zažehnout na celém světě veškerou tu lásku, kterou Já Jsem. Přijďte ke mně, před knihu života, která obsahuje všechno, co je vaším pokladem: v ní naleznete všechny vaše slzy, které jste mi darovali a které jsou proměněny v ty nejkrásnější nebeské perly, které vás ohromí. Moji věrní, děti Boha, zazáří v mém plánu proměny Země, kdy obnovím všechno to, co je v nepořádku, co je v nerovnováze v celém vesmíru. Čas utíká stále rychleji. Buďte v blízkosti mého Srdce, já jsem milující Bůh, který vás chce mít ve svém objetí.“