Poselství Panny Marie 2. března 2016

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

444

Drahé děti, můj příchod je pro vás darem Nebeského Otce. Přicházím skrze jeho lásku, abych vám pomohla najít cestu k pravdě, najít cestu k mému Synu. Přicházím, abych vám potvrdila pravdu. Chci vám připomenout slova mého Syna. Ohlašoval slova spásy pro celý svět, slova lásky pro všechny, lásky, kterou dokázal svojí obětí. Ale i dnes ho mnohé moje děti neznají, nechtějí ho poznat, jsou lhostejné. Pro jejich lhostejnost moje srdce bolestně trpí. Můj Syn byl vždy v Otci. Rodíc se na zem přinesl Boží, a ode mne přijal lidské. S ním mezi nás přišlo slovo. S ním přišlo světlo světa, které proniká do srdce, ozařuje ho a naplňuje ho láskou a útěchou. Děti moje, mého Syna mohou vidět všichni ti, kteří ho mají rádi, protože jeho tvář je vidět v duších, které jsou naplněné láskou k němu. Proto, děti moje, apoštolové moji, poslouchejte mne. Zanechte marnosti a sobectví. Nežijte jen pro pozemské, materiální. Milujte mého Syna a učiňte, aby druzí viděli jeho tvář skrze vaší lásku k němu. Pomohu vám, abyste ho co nejvíce poznaly. Budu vám o něm vyprávět. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. února 2016

Poselství pro Marii Pavlovič 25. února 2016

126
.
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny volám k obrácení. Dítka, málo milujete a ještě méně se modlíte. Jste ztracení a nevíte co je váš cíl. Vezměte kříž, dívejte se na Ježíše a následujte Ho. On se vám dává až k smrti na kříži, protože vás miluje. Dítka, vyzývám vás, vraťte se k modlitbě srdcem, abyste v modlitbě našli naději a smysl svého života. Já jsem s vámi a modlím se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Pár fotek z naší Silvestrovské pouti

Téma naší Silvestrovské poutě bylo: „Lid, který chodil v temnotě uviděl veliké světlo…“

A my jsme byli tímto lidem, před kterým zazářilo veliké světlo.

.

IMG_1856

Živé jesličky v podání Komunity Cenacolo

.

IMG_1814

.IMG_1817

.

IMG_1865

.IMG_1976

.IMG_1801

.

Na místě prvního zjevení: na kopci Podbrdo

IMG_1501

.

Také na Križevaci nám přálo hezké počasí

IMG_1783

.IMG_1772

.IMG_1784

Navštívili jsme Etno selo Medjugorje

IMG_1914

.IMG_1946

.IMG_1948

.IMG_1931

.IMG_1943

.IMG_1940

.IMG_1926

.IMG_1923

.

Patrikovo svědectví na HraděIMG_1724

.

IMG_1768

.

Nechyběli ani Goran s KatkouIMG_1685

.IMG_1689

.

Zahrada svatého FrantiškaIMG_1674

.

Dětská vesničkaIMG_1684

.

2. ledna jsme si prožili krásnou a pokojnou duchovní atmosféru při zjevení Panny Marie pro Mirjanu, které proběhlo u Modrého kříže.IMG_1539

.IMG_1561

.IMG_1570

.

Poselství Panny Marie se poutníkům čte v několika jazycíchIMG_1601

.IMG_1535

Detail z jesliček pod oltářem v kosteleIMG_1496

.IMG_1433

.IMG_1432

.IMG_1441

.

Na závěr pohoštění, které pro nás připravili v našem penzionu na Nový rokIMG_1523

.IMG_1522

.IMG_1520

.

Děkujeme panu Bohumilovi, který s velkou pečlivostí tyto fotografie – a mnoho dalších – pro nás účastníky této poutě i pro mnohé další návštěvníky vytvořil.

Poselství Panny Marie 2. února 2016

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

IMG_1573
.
 .
Drahé děti, vybízela jsem vás a znovu vás vybízím, abyste poznaly mého Syna, abyste poznaly pravdu. Já jsem s vámi a modlím se, abyste uspěly. Děti moje, musíte se mnoho modlit, abyste měly co nejvíce lásky a trpělivosti, abyste uměly přinášet oběť a abyste byly chudí v duchu. Můj Syn je skrze Ducha Svatého stále s vámi. Jeho Církev se rodí v každém srdci, které ho pozná. Modlete se, abyste mohly poznat mého Syna, modlete se, aby vaše duše byla jedno s ním. To je modlitba, to je láska, která přitahuje druhé a dělá z vás moje apoštoly. Hledím na vás s láskou, mateřskou láskou. Znám vás, znám vaše bolesti a smutek, protože i já jsem v tichosti trpěla. Moje víra mi dávala lásku a naději. Opakuji, Vzkříšení mého Syna a moje Nanebevzetí je pro vás nadějí a láskou. Proto, děti moje, modlete se, abyste poznaly pravdu, abyste měly pevnou víru, která povede vaše srdce a která vaše bolesti a utrpení bude umět proměnit v lásku a naději. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. ledna 2016

Poselství Panny Marie prostřednictvím Marie Pavlovič 

25. ledna

279
.
Drahé děti! I dnes vás všechny vybízím k modlitbě. Bez modlitby nemůžete žít, protože modlitba je řetěz, který vás přibližuje k Bohu. Proto, dítka, v pokoře srdce se vraťte k Bohu a Jeho přikázáním, abyste celým srdcem mohly říci: jako na nebi tak ať je i na zemi. Vy jste, dítka, svobodní, abyste se ve svobodě rozhodly pro Boha nebo proti Němu. Hleďte, kde vás satan chce stáhnout do hříchu a otroctví. Proto, dítka, vraťte se mému srdci, abych vás já mohla vést k mému Synu Ježíši, který je cesta, pravda a život. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. ledna 2016

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo 2. ledna 2016

 

807

Drahé děti, jako matka, jsem šťastná, že jsem mezi vámi, protože k vám chci znovu mluvit o slovech svého Syna a jeho lásce. Doufám, že mne srdcem přijmete, protože slova mého Syna a jeho láska jsou jediné světlo a naděje v temnotě současnosti. To je jediná pravda, a vy, kteří je budete přijímat a žít budete mít čistá a pokorná srdce. Můj Syn miluje čisté a pokorné. Čistá a pokorná srdce oživují slova mého Syna, žijí je, šíří je a působí, že je všichni slyší. Slova mého Syna vracejí život těm, kteří je poslouchají. Slova mého Syna vracejí lásku a naději. Proto, apoštolé moji milí, děti moje, žijte slova mého Syna. Mějte se rádi jako vás On měl rád. Mějte se rádi v jeho jménu, na jeho památku. Církev pokračuje a roste kvůli těm, kteří poslouchají slova mého Syna; kvůli těm, kteří mají rádi; kvůli těm, kteří trpí a mučí se v tichosti a naději na konečné vykoupení. Proto, děti moje milé, ať slova mého Syna a jeho láska budou první i poslední myšlenkou vašeho dne. Děkuji vám.

Zjevení pro Jakova Čola

Poselství Panny Marie pro Jakova Čola
25. prosince 2015
 .
997
.
Drahé děti, všechny ty roky, které mi Bůh dovoluje, abych byla s vámi, jsou znamení nesmírné lásky, kterou Bůh má ke každému z vás a znamením toho, jak vás má Bůh rád. Dítka, jak mnohé milosti vám Nejvyšší dal a jak mnohé milosti vám chce darovat. Ale, dítka, vaše srdce jsou uzavřená a žijí ve strachu a nedovolují Ježíšovi, aby Jeho láska a jeho mír prostoupily vaše srdce a zavládly ve vašich životech. Žít bez Boha je žít ve tmě a nikdy nepoznat Otcovu lásku a jeho starost o každého z vás. Proto, dítka, dnes zvláštním způsobem, proste Ježíše, aby odedneška váš život zažil nové zrození v Bohu a aby se váš život stal světlem, které z vás bude vyzařovat a tím způsobem se stanete svědky Boží přítomnosti ve světě i každému člověku, který žije ve tmě. Dítka, já vás miluji a každodenně se u Nejvyššího za vás přimlouvám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2015

Poselství pro Marii Pavlovič

146

Drahé děti! I dnes vám nesu svého syna Ježíše a z náručí vám dávám Jeho mír a touhu po Nebi. Modlím se s vámi za mír a vybízím vás, abyste byly mír. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. prosince 2015

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

947

 
Drahé děti, já jsem stále s vámi, protože mi vás svěřil můj Syn. A vy, děti moje, vy mne potřebujete, vyhledáváte mne, přicházíte za mnou a rozveselujete moje mateřské srdce. Mám a vždy k vám budu mít lásku, k vám, kteří trpíte a kteří svoje bolesti a utrpení přinášíte mému Synu a mně. Moje láska hledá lásku všech mých dětí a moje děti hledají mojí lásku. Skrze lásku Ježíš žádá společenství mezi Nebem a Zemí, mezi Nebeským Otcem a vámi, mými dětmi, svojí Církví. Proto je potřeba se mnoho modlit, modlit se a milovat Církev ke které patříte. Nyní Církev trpí a potřebuje apoštoly, kteří milujíc společenství, svědčíc a dávajíc, ukazují cesty Boží. Potřebuje apoštoly, kteří žijíc srdcem Eucharistii konají veliké skutky; potřebuje vás, moje apoštoly lásky. Děti moje, Církev od samého počátku byla pronásledována a zrazována, ale den po dni rostla. Je nezničitelná, protože jí můj Syn dal srdce – Eucharistii, a světlo jeho vzkříšení nad ní svítilo a svítit bude. Proto, nebojte se. Modlete se za svoje pastýře, aby měli sílu a lásku být mosty spásy. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2015

 

Poselství pro vizionářku Marii Pavlovič

249

Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám: modlete se na moje úmysly. Mír je v nebezpečí, proto, dítka, modlete se a buďte nositeli míru a naděje v tomto neklidném světě, kde satan napadá a zkouší všemi způsoby. Dítka, buďte pevní v modlitbě a stateční ve víře. Já jsem s vámi a přimlouvám se před mým Synem Ježíšem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.