Poselství Panny Marie 2. září 2015

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

Mirjana II
 Drahé děti, drazí moji apoštolové lásky, moji nositelé pravdy, opět vás volám a shromažďuji kolem sebe, abyste mi pomohli, abyste pomohli všem mým dětem žíznivým po lásce a pravdě – žíznivým po mém Synu. Já jsem milost od Nebeského Otce poslaná, abych vám pomohla žít slovo mého Syna. Milujte jedni druhé. Žila jsem váš pozemský život. Vím, že není vždycky lehko, ale když budete mít rádi jedni druhé, budete se modlit srdcem, dosáhnete duchovních výšin a otevře se vám cesta do ráje. Tu vás čekám já, vaše matka, protože já jsem tu. Buďte věrní mému Synu a učte druhé věrnosti. Jsem s vámi, pomohu vám. Budu vás učit víře, abyste jí uměli pravým způsobem předávat druhým. Budu vás učit pravdě, abyste uměli rozlišovat. Budu vás učit lásce, abyste poznali co je pravá láska. Děti moje, můj Syn učiní, že bude mluvit skrze vaše slova a vaše skutky. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. srpna 2015

Poselství pro Marii Pavlovič
279
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste byly modlitbou. Ať je vám modlitba křídly pro setkání s Bohem. Svět je ve chvíli zkoušky, protože zapoměl a opustil Boha. Proto, vy, dítka, buďte ti, kteří hledají a milují Boha nadevšechno. Já jsem s vámi a vedu vás ke svému Synu, ale vy musíte říci svoje ANO ve svobodě dětí Božích. Přimlouvám se za vás a miluji vás, dítka, nekonečnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. srpna 2015

 Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

793

Drahé děti, já, jako matka, která má ráda svoje děti, vidím, jak je těžká doba, kterou žijete. Vidím, vaše trápení, ale vy potřebujete vědět, že nejste samy. Můj Syn je s vámi. On je všude. Je neviditelný, ale můžete ho vidět, když ho žijete. On je světlo, které vám osvětluje duši a dává mír. On je Církev, kterou máte milovat a stále se modlit a bojovat za ní – ale ne jen slovy, ale skutky lásky. Děti moje, učiňte, aby všichni poznaly mého Syna, učiňte, aby byl milován, protože Pravda je v mém Synu zrozeném z Boha – Synu Božím. Už dále neztrácejte čas uvažováním; vzdálíte se od pravdy. Prostým srdcem přijměte jeho slovo a žijte je. Když žijete jeho slovo, budete se modlit. Když žijete jeho slovo, budete milovat milosrdnou láskou, budete milovat jedni druhé. Čím více budete milovat, budete dále od smrti. Pto ty, kteří budou žít slovo mého Syna a kteří budou milovat, smrt bude život. Děkuji vám. Modlete se, abyste mohly vidět mého Syna ve svých pastýřích. Modlete se, abyste ho mohly obejmout v nich.

Poselství Panny Marie 25. července 2015

Poselství Panny Marie prostřednictvím Marie Pavlovič

968

Drahé děti! S radostí i dnes jsem s vámi a všechny vás vybízím, děti, modlete se, modlete se, modlete se, abyste pochopily lásku, kterou k vám mám. Moje láska je silnější než zlo, děti, proto se přibližte Bohu, abyste pocítily moji radost v Bohu. Bez Boha, děti, nemáte budoucnost, nemáte naději ani spásu, proto zanechte zlo a rozhodněte se pro dobro. Já jsem s vámi a s vámi se přimlouvám u Boha za všechny vaše potřeby. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání!“

Poselství Panny Marie 2. července 2015

 Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo – 2. 7. 2015

Mirjana
Drahé děti, volám vás, abyste šířily víru v mého Syna – svoji víru. Vy, moje děti, osvícené Duchem Svatým, moji apoštolové, přenášejte ji druhým – těm, kteří nevěří, neznají a nechtějí znát – a proto vy se musíte hodně modlit o dar lásky, protože láska je znak pravé víry, a vy, budete apoštolové mojí lásky. Láska stále znovu oživuje bolest a radost Eucharistie, oživuje bolest muk mého Syna, kterou vám ukázal co znamená nesmírně milovat, oživuje radost, že vám zanechal svoje tělo a svoji krev, aby vás sebou sytil a tak byl jedno s vámi. Když na vás s něžností hledím, cítím nesmírnou lásku, která mě posiluje v mé touze přivést vás k pevné víře. Pevná víra vám dá radost a veselost na této zemi a nazávěr setkání s mým Synem. To je jeho přání. Proto žijte Jej, žijte lásku, žijte světlo, které vás stále osvěcuje v Eucharistii. Prosím vás at se hodně modlíte za svoje pastýře, at se modlíte, abyste k nim měli co nejvíce lásky, protože vám je můj Syn dal, aby vás sytili jeho tělem a učili lásce. Proto mějte je i vy rádi. Ale, děti moje, zapamatujte si, láska znamená snášet a dávat, a nikdy, nikdy ne soudit. Děkuji vám.

Poselství 25. 6. 2015 – 34 výročí zjevení Panny Marie

Poselství Matky Boží Panny Marie prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič

38

„Drahé děti! Také dnes mi Všemohoucí dává milost milovat vás a vybízet vás k obrácení. Děti, ať je vašim zítřkem Bůh, ne válka a nepokoj, ne smutek, ale radost a pokoj musí vládnout v srdci každého člověka, ale bez Boha pokoj nikdy nenajdete. Děti, vraťte se proto k Bohu a k modlitbě, aby vaše srdce zpívalo s radostí. Já jsem s vámi a miluji vás nekonečnou láskou. Děkuji vám, že jste odpověděli na mé volání.“

Novéna k výročí zjevení Panny Marie

Mnohým toto mimořádné místo změnilo život a obětují se zvlášť Královně Míru za to, aby se pravda jejího zjevení v Medjugoriji projevila.

Medjugorje 34

Toto 34 výročí, ke kterému se blížíme, přináší mnohé milosti zůstat „živými“ v této obtížné době, kterou zakoušíme.
K modlitbě růžence můžeme přidat i modlitbu ke svatému Josefovi:

 

Svatý Josefe, spravedlivý mezi spravedlivými,
ochránce rodin na celém světě,
ochraňuj Církev v této citlivé a důležité době.
Přimlouvej se u Boha,
aby Církev vždy volila správnou cestou
a v pokoji zvládala všechny těžkosti a provokace,
které ji duch světa zadává.
Ať žhavý plamen Tvého srdce v nás zapálí pravou víru,
neochvějnou naději a vznešenou lásku,
abychom mohli projít společně s Tebou a s Tvou Panenskou Snoubenkou Marií
obtížné cesty naší doby.
Veď nás tak, jako jsi vedl a držel za ruku malého Ježíše.
Pomáhal jsi mu vyrůst a stát se člověkem,
pomoz i nám, stát se opravdovými dětmi Božími
ke slávě a cti Nejsvětější Trojice.
Amen

Poselství Panny Marie 2. června 2015

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

981

Drahé děti, chci působit přes vás, mé děti, mé apoštoly, abych nakonec všechny svoje děti shromáždila tam, kde je vše připravené pro vaše štěstí. Prosím za vás, abyste skutky mohly obracet, protože nastal čas pro skutky Pravdy, pro mého Syna. Moje láska bude působit ve vás, použiji vás. Mějte ve mne důvěru, protože všechno co si přeji, chci pro vaše dobro, věčné dobro stvořené Nebeským Otcem. Vy, děti moje, apoštolové moji, žijete pozemským životem ve společenství s mými dětmi, které nepoznaly lásku mého Syna, které mne nenazývají matkou, ale nebojte se vydávat svědectví Pravdě. Jestli se vy nebojíte a statečně svědčíte, Pravda bude zázračně vítězit, ale zapamatujte si, v lásce je síla. Děti moje, láska je pokání, odpuštění, modlitba, obět a milosrdenství. Když budete umět mít rády, skutky budete obracet, umožnovat budete, že světlo mého Syna bude pronikat do duší. Děkuji vám. Modlete se za svoje pastýře. Oni patří mému Synu, On je povolal. Modlete se, aby vždycky měli sílu a odvahu zářit světlem mého Syna.

P. Gabriele Amorth: Hlavním poselstvím Panny Marie je její přítomnost.

Velmi známý italský exorcista Gabriele Amorth o Medjugoriji říká:

430

„Panna Maria nepřišla ohlásit katastrofy, ale přišla nás učit, jak se jim vyhnout. Ve Fatimě řekla: ‚Na konci mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.‘ V Medjugoriji jsou její zjevení tak časté, že to nemá v dějinách Církve obdobu. Hlavním poselstvím je JEJÍ PŘÍTOMNOST. Proto vás vybízím, aby jste následovali její rady. V Lurdech se Panna Maria zjevovala časně zrána, ve Fatimě v poledne, v Medjugoriji před západem slunce. Hodiny našich dějin neúprosně bijí. ‚Blaze těm služebníkům, které Pán, až přijde, zastihne bdící‘. Matka Církve nás připravuje na přijetí jejího Syna Ježíše Krista.“

Poselství Panny Marie 25. května 2015

Poselství pro Marii Pavlovič

740

„Drahé děti! Také dnes jsem s vámi a s radostí vás všechny zvu: modlete se a věřte v sílu modlitby. Otevřete vaše srdce děti, aby vás Bůh mohl naplnit svojí láskou a tak se stanete radostí pro druhé. Vaše svědectví bude silné a všechno co děláte, bude propleteno Boží něhou. Já jsem s vámi a modlím se za vás a za vaše obrácení, dokud nevložíte Boha na první místo. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“