Zjevení pro Jakova Čola

Poselství Panny Marie pro Jakova Čola
25. prosince 2015
 .
997
.
Drahé děti, všechny ty roky, které mi Bůh dovoluje, abych byla s vámi, jsou znamení nesmírné lásky, kterou Bůh má ke každému z vás a znamením toho, jak vás má Bůh rád. Dítka, jak mnohé milosti vám Nejvyšší dal a jak mnohé milosti vám chce darovat. Ale, dítka, vaše srdce jsou uzavřená a žijí ve strachu a nedovolují Ježíšovi, aby Jeho láska a jeho mír prostoupily vaše srdce a zavládly ve vašich životech. Žít bez Boha je žít ve tmě a nikdy nepoznat Otcovu lásku a jeho starost o každého z vás. Proto, dítka, dnes zvláštním způsobem, proste Ježíše, aby odedneška váš život zažil nové zrození v Bohu a aby se váš život stal světlem, které z vás bude vyzařovat a tím způsobem se stanete svědky Boží přítomnosti ve světě i každému člověku, který žije ve tmě. Dítka, já vás miluji a každodenně se u Nejvyššího za vás přimlouvám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2015

Poselství pro Marii Pavlovič

146

Drahé děti! I dnes vám nesu svého syna Ježíše a z náručí vám dávám Jeho mír a touhu po Nebi. Modlím se s vámi za mír a vybízím vás, abyste byly mír. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. prosince 2015

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

947

 
Drahé děti, já jsem stále s vámi, protože mi vás svěřil můj Syn. A vy, děti moje, vy mne potřebujete, vyhledáváte mne, přicházíte za mnou a rozveselujete moje mateřské srdce. Mám a vždy k vám budu mít lásku, k vám, kteří trpíte a kteří svoje bolesti a utrpení přinášíte mému Synu a mně. Moje láska hledá lásku všech mých dětí a moje děti hledají mojí lásku. Skrze lásku Ježíš žádá společenství mezi Nebem a Zemí, mezi Nebeským Otcem a vámi, mými dětmi, svojí Církví. Proto je potřeba se mnoho modlit, modlit se a milovat Církev ke které patříte. Nyní Církev trpí a potřebuje apoštoly, kteří milujíc společenství, svědčíc a dávajíc, ukazují cesty Boží. Potřebuje apoštoly, kteří žijíc srdcem Eucharistii konají veliké skutky; potřebuje vás, moje apoštoly lásky. Děti moje, Církev od samého počátku byla pronásledována a zrazována, ale den po dni rostla. Je nezničitelná, protože jí můj Syn dal srdce – Eucharistii, a světlo jeho vzkříšení nad ní svítilo a svítit bude. Proto, nebojte se. Modlete se za svoje pastýře, aby měli sílu a lásku být mosty spásy. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2015

 

Poselství pro vizionářku Marii Pavlovič

249

Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám: modlete se na moje úmysly. Mír je v nebezpečí, proto, dítka, modlete se a buďte nositeli míru a naděje v tomto neklidném světě, kde satan napadá a zkouší všemi způsoby. Dítka, buďte pevní v modlitbě a stateční ve víře. Já jsem s vámi a přimlouvám se před mým Synem Ježíšem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. listopadu 2015

 

 Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

908

Drahé děti, znovu k vám chci mluvit o lásce. Shromáždila jsem vás kolem sebe ve jménu svého Syna podle jeho vůle. Přeji si, abyste měly pevnou víru, vycházející z lásky. Protože ty moje děti, které rozumějí lásce mého Syna a následují ji, žijí v lásce a naději. Poznaly lásku Boží. Proto se, děti moje, modlete, modlete, abyste mohly co nejvíce milovat a konat skutky lásky. Protože sama víra bez lásky a skutků lásky, není to, co od vás žádám. Děti moje, to je zdání víry. To je jen vychloubání se. Můj Syn žádá víru a skutky, lásku a dobrotu. Já se modlím, a stejně prosím i vás, abyste se modlily a žily lásku, protože si přeji, aby můj Syn, až se bude dívat na srdce všech mých dětí, může v nich vidět lásku a dobrotu, a ne nenávist a lhostejnost. Děti moje, apoštolové mojí lásky, neztrácejte naději, neztrácejte sílu. Vy to můžete. Já vám dodávám odvahu a žehnám vám. Protože všechno to pozemské, co mnohé moje děti kladou, bohužel, na první místo, pomine, a jenom láska a skutky lásky zůstanou a otevřou bránu Království Nebeského. V té bráně vás já budu čekat. V té bráně chci uvítat a obejmout všechny svoje děti. Děkuji vám!

Poselství Panny Marie 25. října 2015

Poselství Panny Marie pro Marii Pavlović

1048
 
Drahé děti! Moje modlitba je i dnes za vás všechny, zvláště za všechny ty, kteří začaly mít tvrdé srdce k mému poselství. Žijete ve dnech milosti a nejste si vědomy darů, které vám Bůh dává skrze mojí přítomnost. Dítka, rozhodněte se i dnes pro svatost a vezměte si příklad ze svatých dnešní doby a uvidíte, že je svatost skutečnost pro vás všechny. Radujte se v lásce, dítka, protože  jste v očích Božích neopakovatelní a nenahraditelní, protože jste Boží radostí v tomto světě. Svědčte o míru, modlitbě a lásce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Františkánský kněz Petar Ljubičič

 

Františkánský kněz Petar Ljubičič oznámí Medjugorská tajemství


Byly vánoce 1982, svátek naděje, zvláštní radost. V životě 17 leté vizionářky Mirjany Dragičevič se děly nové dramatické změny – měla poslední pravidelné zjevení Panny Marie. Nyní prožila okamžik, že musí čelit bolestné pravdě, že její nebeská Matka už každý den nepřijde. Mirjana byla první ze šesti vizionářů, která to zažila. Její bolest byla nevýslovná, měsíc byla v depresi, stažená do samoty bezútěšně plakala. Ale ten den, po dobu 45 minut zjevení se stalo ještě něco mimořádného: Panna Maria svěřila mladé vizionářce poslední, desáté tajemství a nechala tak  rozpálit představivost znalců i příznivců fenoménu Medžugorje: Co je tímto tajemstvím?

 

Ljubičič


Otec Petar Ljubičič (narozen v roce 1946) byl velmi překvapen, když zaslechl, že jeho posláním bude oznámit tajemství celému světu. Čemu vděčím za tuto milost, zeptal se překvapeně a pak se modlil, a rád přijal úkol, který mu byl svěřen. Zde je to, co P. Petar říká o zveřejnění Medjugorských tajemství:

 

928

 

- Stane se to v Medžugorji. Deset dní před událostmi prvního tajemství mi je Mirjana oznámí, ať už se v tu chvíli budu nacházet kdekoliv. Snad Boží prozřetelnost dovolí, abych v tu chvíli byl přímo v Medjugoriji. Poté se budu sedm dní postit  a modlit, abych byl naplněn Duchem svatým a mohl lépe pochopit celé toto tajemství. Tři dny před nadcházejícími událostmi je odhalím světu. Všechno bude řečeno veřejně.

– Mirjana mi řekla, že je Božím záměrem, aby se o tajemstvích dozvědělo co nejvíce lidí, protože jsou pro lidstvo důležitá. Tato zpráve se bude velmi rychle šířit.

 

Příběh deseti tajemství jsou největší „puzzle“ fenoménu Medžugorje. Je to tak zajímavé a neobvyklé, že mnoho lidí v Medjugorje nemůže uvěřit. Je to možná proto, že tato zjevení nemůžou být srovnávána s žádným jiným úředně uznaným mariánskýcm zjevením.

Poselství Panny Marie 2. října 2015

 Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

679

 

Drahé děti, jsem tu mezi vámi, abych vám dodala odvahu, naplnila vás svojí láskou a znovu vás vyzvala, abyste byly svědky lásky mého Syna. Mnohé moje děti nemají naději, nemají mír, nemají lásku. Ony hledají mého Syna, ale nevědí, kde a jak ho najít. Můj Syn k nim vztahuje ruce, a vy jim pomozte, aby se dostaly do jeho objetí. Děti moje, proto se musíte modlit o lásku. Musíte se mnoho, mnoho modlit, abyste měly co nejvíce lásky, protože láska vítězí nad smrtí a působí, že život trvá. Apoštolové mojí lásky, moje děti, pravdivým a prostým srdcem se sjednocujte v modlitbě ať byste byly od sebe jakkoli daleko. V duchovní růstu dodávejte odvahu jedni druhým, jako já dodávám odvahu vám. Bdím nad vámi a jsem s vámi, kdykoli na mne pomyslíte. Modlete se i za svoje pastýře, za ty, kteří se všeho zřekli kvůli mému Synu a kvůli vám. Milujte je a modlete se za ně. Nebeský Otec slyší vaše modlitby. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. září 2015

Poselství Panny Marie pro vizionářku Marii Pavlovič

Marija during an apparition

Drahé děti! I dnes prosím Ducha Svatého, aby naplnil vaše srdce silnou vírou. Modlitba a víra naplní vaše srdce láskou a radostí, a vy budete znamení pro ty, kteří jsou daleko od Boha. Povzbuzujte, dítka, jedni druhé k modlitbě srdcem, aby modlitba naplnila váš život, a vy, dítka, budete každým dnem především svědci služby Bohu v klanění a bližnímu v potřebě. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. září 2015

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

Mirjana II
 Drahé děti, drazí moji apoštolové lásky, moji nositelé pravdy, opět vás volám a shromažďuji kolem sebe, abyste mi pomohli, abyste pomohli všem mým dětem žíznivým po lásce a pravdě – žíznivým po mém Synu. Já jsem milost od Nebeského Otce poslaná, abych vám pomohla žít slovo mého Syna. Milujte jedni druhé. Žila jsem váš pozemský život. Vím, že není vždycky lehko, ale když budete mít rádi jedni druhé, budete se modlit srdcem, dosáhnete duchovních výšin a otevře se vám cesta do ráje. Tu vás čekám já, vaše matka, protože já jsem tu. Buďte věrní mému Synu a učte druhé věrnosti. Jsem s vámi, pomohu vám. Budu vás učit víře, abyste jí uměli pravým způsobem předávat druhým. Budu vás učit pravdě, abyste uměli rozlišovat. Budu vás učit lásce, abyste poznali co je pravá láska. Děti moje, můj Syn učiní, že bude mluvit skrze vaše slova a vaše skutky. Děkuji vám.