Poselství Panny Marie 25. července 2015

Poselství Panny Marie prostřednictvím Marie Pavlovič

968

Drahé děti! S radostí i dnes jsem s vámi a všechny vás vybízím, děti, modlete se, modlete se, modlete se, abyste pochopily lásku, kterou k vám mám. Moje láska je silnější než zlo, děti, proto se přibližte Bohu, abyste pocítily moji radost v Bohu. Bez Boha, děti, nemáte budoucnost, nemáte naději ani spásu, proto zanechte zlo a rozhodněte se pro dobro. Já jsem s vámi a s vámi se přimlouvám u Boha za všechny vaše potřeby. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání!“

Poselství Panny Marie 2. července 2015

 Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo – 2. 7. 2015

Mirjana
Drahé děti, volám vás, abyste šířily víru v mého Syna – svoji víru. Vy, moje děti, osvícené Duchem Svatým, moji apoštolové, přenášejte ji druhým – těm, kteří nevěří, neznají a nechtějí znát – a proto vy se musíte hodně modlit o dar lásky, protože láska je znak pravé víry, a vy, budete apoštolové mojí lásky. Láska stále znovu oživuje bolest a radost Eucharistie, oživuje bolest muk mého Syna, kterou vám ukázal co znamená nesmírně milovat, oživuje radost, že vám zanechal svoje tělo a svoji krev, aby vás sebou sytil a tak byl jedno s vámi. Když na vás s něžností hledím, cítím nesmírnou lásku, která mě posiluje v mé touze přivést vás k pevné víře. Pevná víra vám dá radost a veselost na této zemi a nazávěr setkání s mým Synem. To je jeho přání. Proto žijte Jej, žijte lásku, žijte světlo, které vás stále osvěcuje v Eucharistii. Prosím vás at se hodně modlíte za svoje pastýře, at se modlíte, abyste k nim měli co nejvíce lásky, protože vám je můj Syn dal, aby vás sytili jeho tělem a učili lásce. Proto mějte je i vy rádi. Ale, děti moje, zapamatujte si, láska znamená snášet a dávat, a nikdy, nikdy ne soudit. Děkuji vám.

Poselství 25. 6. 2015 – 34 výročí zjevení Panny Marie

Poselství Matky Boží Panny Marie prostřednictvím vizionářky Marie Pavlovič

38

„Drahé děti! Také dnes mi Všemohoucí dává milost milovat vás a vybízet vás k obrácení. Děti, ať je vašim zítřkem Bůh, ne válka a nepokoj, ne smutek, ale radost a pokoj musí vládnout v srdci každého člověka, ale bez Boha pokoj nikdy nenajdete. Děti, vraťte se proto k Bohu a k modlitbě, aby vaše srdce zpívalo s radostí. Já jsem s vámi a miluji vás nekonečnou láskou. Děkuji vám, že jste odpověděli na mé volání.“

Novéna k výročí zjevení Panny Marie

Mnohým toto mimořádné místo změnilo život a obětují se zvlášť Královně Míru za to, aby se pravda jejího zjevení v Medjugoriji projevila.

Medjugorje 34

Toto 34 výročí, ke kterému se blížíme, přináší mnohé milosti zůstat „živými“ v této obtížné době, kterou zakoušíme.
K modlitbě růžence můžeme přidat i modlitbu ke svatému Josefovi:

 

Svatý Josefe, spravedlivý mezi spravedlivými,
ochránce rodin na celém světě,
ochraňuj Církev v této citlivé a důležité době.
Přimlouvej se u Boha,
aby Církev vždy volila správnou cestou
a v pokoji zvládala všechny těžkosti a provokace,
které ji duch světa zadává.
Ať žhavý plamen Tvého srdce v nás zapálí pravou víru,
neochvějnou naději a vznešenou lásku,
abychom mohli projít společně s Tebou a s Tvou Panenskou Snoubenkou Marií
obtížné cesty naší doby.
Veď nás tak, jako jsi vedl a držel za ruku malého Ježíše.
Pomáhal jsi mu vyrůst a stát se člověkem,
pomoz i nám, stát se opravdovými dětmi Božími
ke slávě a cti Nejsvětější Trojice.
Amen

Poselství Panny Marie 2. června 2015

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

981

Drahé děti, chci působit přes vás, mé děti, mé apoštoly, abych nakonec všechny svoje děti shromáždila tam, kde je vše připravené pro vaše štěstí. Prosím za vás, abyste skutky mohly obracet, protože nastal čas pro skutky Pravdy, pro mého Syna. Moje láska bude působit ve vás, použiji vás. Mějte ve mne důvěru, protože všechno co si přeji, chci pro vaše dobro, věčné dobro stvořené Nebeským Otcem. Vy, děti moje, apoštolové moji, žijete pozemským životem ve společenství s mými dětmi, které nepoznaly lásku mého Syna, které mne nenazývají matkou, ale nebojte se vydávat svědectví Pravdě. Jestli se vy nebojíte a statečně svědčíte, Pravda bude zázračně vítězit, ale zapamatujte si, v lásce je síla. Děti moje, láska je pokání, odpuštění, modlitba, obět a milosrdenství. Když budete umět mít rády, skutky budete obracet, umožnovat budete, že světlo mého Syna bude pronikat do duší. Děkuji vám. Modlete se za svoje pastýře. Oni patří mému Synu, On je povolal. Modlete se, aby vždycky měli sílu a odvahu zářit světlem mého Syna.

P. Gabriele Amorth: Hlavním poselstvím Panny Marie je její přítomnost.

Velmi známý italský exorcista Gabriele Amorth o Medjugoriji říká:

430

„Panna Maria nepřišla ohlásit katastrofy, ale přišla nás učit, jak se jim vyhnout. Ve Fatimě řekla: ‚Na konci mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.‘ V Medjugoriji jsou její zjevení tak časté, že to nemá v dějinách Církve obdobu. Hlavním poselstvím je JEJÍ PŘÍTOMNOST. Proto vás vybízím, aby jste následovali její rady. V Lurdech se Panna Maria zjevovala časně zrána, ve Fatimě v poledne, v Medjugoriji před západem slunce. Hodiny našich dějin neúprosně bijí. ‚Blaze těm služebníkům, které Pán, až přijde, zastihne bdící‘. Matka Církve nás připravuje na přijetí jejího Syna Ježíše Krista.“

Poselství Panny Marie 25. května 2015

Poselství pro Marii Pavlovič

740

„Drahé děti! Také dnes jsem s vámi a s radostí vás všechny zvu: modlete se a věřte v sílu modlitby. Otevřete vaše srdce děti, aby vás Bůh mohl naplnit svojí láskou a tak se stanete radostí pro druhé. Vaše svědectví bude silné a všechno co děláte, bude propleteno Boží něhou. Já jsem s vámi a modlím se za vás a za vaše obrácení, dokud nevložíte Boha na první místo. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Poselství ohledně deseti tajemství

Zjevení Matky Boží v Medjugoriji se nedají přirovnat k žádnému jinému jejímu zásahu v dějinách lidstva. Ať už délkou zjevení nebo samotnými poselstvími, kterých je dáno opravdu hodně. Jsou to jednoduchá a prostá slova určena lidem podobného typu. Vizionáři dostali, nebo dostanou 10 tajemství, která jsou nyní svěřena pouze jim, ale v určenou dobu tyto tajemství oznámí celému světu. Připomeňme si pár poselství, které se o tajemstvích zmiňují:

 

201

 

14. dubna 1982
Musíte vědět, že Satan existuje. Jednoho dne si před Božím trůnem vyžádal, aby směl vstoupit do Církve a určitou dobu ji pokoušet zničit. Bůh dovolil Satanovi Církev zkoušet a dodal: Nezničíš ji! Toto století, ve kterém žijete, je pod mocí Satana, ale když se budou realizovat tajemství, která jsou vám svěřena, jeho moc bude zničena. Již dnes začíná ztrácet svou moc, a proto se stává ještě více agresivním: ničí manželství, působí neshody mezi lidmi Bohu zasvěcenými, způsobuje posedlost a sebevraždy. Chraňte se proto postem a modlitbou, především společnou modlitbou. Noste posvěcené předměty a mějte je taky ve svých domovech. Používejte svěcenou vodu!

 

23. prosince 1982
Všechna tajemství, která vám byla svěřena, se uskuteční a také viditelné znamení se objeví, ale nečekejte na toto znamení, jen abyste uspokojili svoji zvědavost. Nyní, tato doba před viditelným znamením, je doba milosti pro ty, kteří věří. Proto: obraťte se a prohlubte svoji víru! Když se objeví viditelné znamení, pro mnohé již bude pozdě.

 

7. května 1985
Drahá moje dcero (Ivanka), dnes je naše poslední setkání. Nebuď smutná, protože tě budu navštěvovat během všech výročí, mimo příštího. Dcero moje, nemysli si, že jsi udělala nějakou chybu a proto tě nebudu více navštěvovat. Celým srdcem jsi přijala a splnila plány mého Syna a moje plány. Buď šťastná, protože já jsem tvá Matka, která tě miluje celým svým srdcem. Ivanko, děkuji ti, že jsi odpověděla na volání mého Syna a že jsi v tom byla vytrvalá, jak On to si to přál. Dítě, řekni svým přátelům, že můj Syn a já budeme vždy s vámi, když nás budete hledat a volat k nám. To, co jsem ti řekla během těchto let ohledně tajemství, neodhaluj nikomu, až do doby, kdy ti řeknu. Ivanko, milost, kterou jsi přijala ty a tvoji bratři, doposud nikdo na celé Zemi nepřijal.

 

28. ledna 1987
Drahé moje děti!
Přišla jsem k vám, abych vás vedla k čistotě duše a tedy k Bohu. A jak jste mě přijali? Na počátku bez víry, se strachem a bez důvěry k dětem, které jsem vybrala. Pak mě většina z vás přijala do svého srdce a začali jste praktikovat mé mateřské rady. Bohužel to netrvalo dlouho. Na jakékoliv místo přijdu a se mnou můj Syn, tam přichází také Satan. Dovolili jste, aniž byste to postřehli, aby měl nad vámi vládu a dominoval vám. Někdy pochopíte, že některý z vašich skutků není Bohem dovolen, ale velmi rychle tento pocit udusíte. Nevěříte, děti moje! Osušte z mé tváře slzy, které prolévám, když pozoruji to, co děláte. Podívejte se kolem! Najděte si čas přiblížit se Bohu a jít do kostela. Přijďte do domu svého Otce. Najděte si čas, abyste se v rodině sešli a prosili o milost Boží. Pamatujte na své zemřelé, pomozte jim ke štěstí, slavením mše svaté. Nedívejte se s opovržením na chudé, kteří vás prosí o kousek chleba. Neodhánějte je od vašeho plného stolu. Pomozte jim a Bůh pomůže vám. Možná, že požehnání, které vám chudý člověk dá, se uskuteční a Bůh ho vyslyší. Vy děti moje, jste na toto všechno zapomněly. Na tom má účast i Satan. Nepodléhejte! Modlete se se mnou. Neklamte se myšlenkou: „Já jsem dobrý, ale můj bratr, který je vedle mě, nestojí za nic.“ Byli byste nespravedliví. Já jsem vaše Matka, miluji vás, a proto vás napomínám. Je zde deset tajemství, děti moje. Nevíte, o čem pojednávají, ale když se to dovíte, bude už pozdě. Vraťte se k modlitbě! Není nic důležitějšího. Přála bych si, aby mi Pán dovolil, říci alespoň částečně něco ohledně tajemství, ale je už spousta milostí, které vám nabízí. A kdy se vy obětujete Jemu? Kdy jste se naposled něčeho pro Pána zřekli? Nechci vám stále vyčítat, ale chci vás ještě jednou pozvat k modlitbě, k postu a k pokání. Jestliže postem chcete obdržet od Boha nějakou milost, tak ať nikdo neví, že se postíte. Jestliže chcete obdržet milost, nějakým darem chudému, ať o tom mimo vás a Pána nikdo neví. Naslouchejte mi děti moje a v modlitbě přemýšlejte nad těmito mými požadavky!

 

25. srpna 1991
Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Nyní, když se začal uskutečňovat můj plán, jako nikdy před tím, je satan silný a přeje si zmást moje plány míru a radosti, a tak vám dát na vědomí, že můj Syn není silný ve svých rozhodnutích. Proto vás všechny vyzývám, drahé děti, ať se modlíte a postíte ještě silněji. Vyzývám vás k odříkání po devět dní, ať se s vaší pomocí uskuteční vše, co si přeji uskutečnit skrze tajemství, s kterými jsem začala ve Fatimě. Volám vás, drahé děti, ať nyní pochopíte důležitost mého příchodu a vážnost situace. Přeji si spasit všechny duše a představit je Bohu. Proto modleme se, aby se uskutečnilo v plnosti vše, co jsem započala. Děkuji vám, že jste odpověděly na mou výzvu!

Poselství 2. května 2015

Poselství, které bylo dáno Pannou Marií vizionářce Mirjaně Soldo

619

„Drahé děti, otevřete svoje srdce a pokuste se pocítit, jak velmi vás miluji a jak velmi si přeji, abyste milovali mého Syna. Přeji si, abyste ho co nejlépe poznali, neboť je nemožné ho poznávat a nemilovat ho – protože On je láska. Já vás děti moje znám. Znám vaše bolesti a utrpení, protože jsem je prožila. Směji se s vámi ve vaší radosti a pláču s vámi ve vaší bolesti. Nikdy vás neopustím. Vždy se budu za vás mateřsky, něžně přimlouvat. A já jako Matka potřebuji vaše otevřené srdce, abyste moudře a v jednoduchosti šířili lásku mého Syna. Potřebuji vás otevřené a citlivé na dobro a milosrdenství. Potřebuji vás sjednocené s mým Synem, protože chci, abyste byli šťastní a pomohli mi přinést štěstí všem mým dětem. Apoštolové moji, potřebuji vás, abyste všem ukázali Boží pravdu, aby mé srdce, které přetrpělo a ještě dnes snáší tolik utrpení, mohlo v lásce zvítězit. Modlete se za svatost mých pastýřů, aby ve jménu mého Syna mohli dělat zázraky, protože svatost dělá zázraky.
Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 25. dubna 2015

Poselství pro Marii Pavlovič
714
Drahé děti!
 I dnes jsem s vámi, abych vás vedla k spáse. Vaše duše je nepokojná, protože je duch slabý a znavený od všech pozemských věcí. Vy, dítka, se modlete k Duchu svatému, aby vás On proměnil a naplnil svojí silou víry a naděje, abyste byli pevní v tomto boji proti zlu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.