Poselství Panny Marie 25. dubna 2016

Poselství Panny Marie pro Marii Pavlovič

.

653

 

„Drahé děti! Mé Neposkvrněné Srdce krvácí, když vás vidí v hříchu a hříšných návycích. Vyzývám vás, vraťte se k Bohu a modlitbě, aby vám bylo dobře na zemi. Bůh vás skrze mne volá, aby vaše srdce byla nadějí a radostí pro všechny ty, kteří jsou daleko. Ať je má výzva pro vás balzámem pro duši i srdce, abyste oslavovaly Boha Stvořitele, který vás miluje a zve k věčnosti. Děti moje, život je krátký; využívejte tento čas ke konání dobra. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. dubna 2016

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo
.
352
.
Drahé děti! Nemějte tvrdá, uzavřená a strachem naplněná srdce. Dovolte mé mateřské lásce osvítit a naplnit je láskou a nadějí, aby jsem jako matka zmírnila vaše bolesti, protože je znám.  Sama jsem je zakusila. Bolest pozvedá a je největší modlitbou. Můj Syn miluje zvláště ty, kteří trpí bolestí. Poslal mě, abych vám je utěšila a přinesla naději. Důvěřujte Mu. Vím, že je vám těžko, protože kolem sebe vidíte stále více tmy. Děti moje, je potřebné rozbít ji modlitbou a láskou. Ten, kdo se modlí a miluje, nebojí se, má naději a milosrdnou lásku, vidí světlo a vidí mého Syna. Jako své apoštoly vás vybízím, abyste se snažily být příkladem milosrdné lásky a naděje. Stále znovu se modlete o co nejvíce lásky, protože milosrdná láska přináší světlo, které rozbíjí každou temnotu, přináší mého Syna. Nebojte se, nejste samy, já jsem s vámi. Prosím vás, abyste se modlily za svoje pastýře, aby v každém okamžiku měli lásku, aby s láskou pracovali pro mého Syna, skrze Něho a na Jeho památku. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. března 2016

 
Poselství Panny Marie pro vizionářku Marii Pavlovič
.
729.
 
 
Drahé děti! Dnes vám přináším svojí lásku. Bůh mi dovolil, abych vás milovala a z lásky vybízela k obrácení. Vy jste, děti, chudí v lásce a ještě jste nepochopily, že můj syn Ježíš dal svůj život z lásky, aby vás spasil a dal vám život věčný. Proto, modlete se, děti, modlete se, abyste v modlitbě pochopily Boží lásku. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 18. března 2016

Poselství Panny Marie pro vizionářku Mirjanu Soldo v den jejích narozenin.

 

769

.

“Drahé děti,
mateřským srdcem naplněným láskou k vám, svým dětem, chci vás naučit úplné důvěře k Bohu Otci. Přeji si, abyste se naučily vnitřním nazíráním a vnitřním nasloucháním následovat Boží vůli. Přeji si, abyste se naučily bezmezně důvěřovat v Jeho milost a Jeho lásku, tak jak jsem vždy důvěřovala já. Proto, děti moje, očistěte svoje srdce. Osvoboďte se od všeho, co vás připoutává pouze k pozemskému, a dovolte Božímu, aby formovalo váš život prostřednictvím vaší modlitby a obětí; aby ve vašich srdcích bylo Boží Království; abyste začaly žít vycházejíc od Boha Otce; abyste se stále snažily kráčet s mým Synem. Ale proto všechno, děti moje, musíte být chudí v duchu, naplnění láskou a milosrdenstvím. Musíte mít čisté a prosté srdce a být vždy připravení k službě. Děti moje, poslouchejte mě, říkám to pro vaši spásu. Děkuji vám.“

Poselství Panny Marie 2. března 2016

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

 

444

Drahé děti, můj příchod je pro vás darem Nebeského Otce. Přicházím skrze jeho lásku, abych vám pomohla najít cestu k pravdě, najít cestu k mému Synu. Přicházím, abych vám potvrdila pravdu. Chci vám připomenout slova mého Syna. Ohlašoval slova spásy pro celý svět, slova lásky pro všechny, lásky, kterou dokázal svojí obětí. Ale i dnes ho mnohé moje děti neznají, nechtějí ho poznat, jsou lhostejné. Pro jejich lhostejnost moje srdce bolestně trpí. Můj Syn byl vždy v Otci. Rodíc se na zem přinesl Boží, a ode mne přijal lidské. S ním mezi nás přišlo slovo. S ním přišlo světlo světa, které proniká do srdce, ozařuje ho a naplňuje ho láskou a útěchou. Děti moje, mého Syna mohou vidět všichni ti, kteří ho mají rádi, protože jeho tvář je vidět v duších, které jsou naplněné láskou k němu. Proto, děti moje, apoštolové moji, poslouchejte mne. Zanechte marnosti a sobectví. Nežijte jen pro pozemské, materiální. Milujte mého Syna a učiňte, aby druzí viděli jeho tvář skrze vaší lásku k němu. Pomohu vám, abyste ho co nejvíce poznaly. Budu vám o něm vyprávět. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. února 2016

Poselství pro Marii Pavlovič 25. února 2016

126
.
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny volám k obrácení. Dítka, málo milujete a ještě méně se modlíte. Jste ztracení a nevíte co je váš cíl. Vezměte kříž, dívejte se na Ježíše a následujte Ho. On se vám dává až k smrti na kříži, protože vás miluje. Dítka, vyzývám vás, vraťte se k modlitbě srdcem, abyste v modlitbě našli naději a smysl svého života. Já jsem s vámi a modlím se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Pár fotek z naší Silvestrovské pouti

Téma naší Silvestrovské poutě bylo: „Lid, který chodil v temnotě uviděl veliké světlo…“

A my jsme byli tímto lidem, před kterým zazářilo veliké světlo.

.

IMG_1856

Živé jesličky v podání Komunity Cenacolo

.

IMG_1814

.IMG_1817

.

IMG_1865

.IMG_1976

.IMG_1801

.

Na místě prvního zjevení: na kopci Podbrdo

IMG_1501

.

Také na Križevaci nám přálo hezké počasí

IMG_1783

.IMG_1772

.IMG_1784

Navštívili jsme Etno selo Medjugorje

IMG_1914

.IMG_1946

.IMG_1948

.IMG_1931

.IMG_1943

.IMG_1940

.IMG_1926

.IMG_1923

.

Patrikovo svědectví na HraděIMG_1724

.

IMG_1768

.

Nechyběli ani Goran s KatkouIMG_1685

.IMG_1689

.

Zahrada svatého FrantiškaIMG_1674

.

Dětská vesničkaIMG_1684

.

2. ledna jsme si prožili krásnou a pokojnou duchovní atmosféru při zjevení Panny Marie pro Mirjanu, které proběhlo u Modrého kříže.IMG_1539

.IMG_1561

.IMG_1570

.

Poselství Panny Marie se poutníkům čte v několika jazycíchIMG_1601

.IMG_1535

Detail z jesliček pod oltářem v kosteleIMG_1496

.IMG_1433

.IMG_1432

.IMG_1441

.

Na závěr pohoštění, které pro nás připravili v našem penzionu na Nový rokIMG_1523

.IMG_1522

.IMG_1520

.

Děkujeme panu Bohumilovi, který s velkou pečlivostí tyto fotografie – a mnoho dalších – pro nás účastníky této poutě i pro mnohé další návštěvníky vytvořil.

Poselství Panny Marie 2. února 2016

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo

IMG_1573
.
 .
Drahé děti, vybízela jsem vás a znovu vás vybízím, abyste poznaly mého Syna, abyste poznaly pravdu. Já jsem s vámi a modlím se, abyste uspěly. Děti moje, musíte se mnoho modlit, abyste měly co nejvíce lásky a trpělivosti, abyste uměly přinášet oběť a abyste byly chudí v duchu. Můj Syn je skrze Ducha Svatého stále s vámi. Jeho Církev se rodí v každém srdci, které ho pozná. Modlete se, abyste mohly poznat mého Syna, modlete se, aby vaše duše byla jedno s ním. To je modlitba, to je láska, která přitahuje druhé a dělá z vás moje apoštoly. Hledím na vás s láskou, mateřskou láskou. Znám vás, znám vaše bolesti a smutek, protože i já jsem v tichosti trpěla. Moje víra mi dávala lásku a naději. Opakuji, Vzkříšení mého Syna a moje Nanebevzetí je pro vás nadějí a láskou. Proto, děti moje, modlete se, abyste poznaly pravdu, abyste měly pevnou víru, která povede vaše srdce a která vaše bolesti a utrpení bude umět proměnit v lásku a naději. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. ledna 2016

Poselství Panny Marie prostřednictvím Marie Pavlovič 

25. ledna

279
.
Drahé děti! I dnes vás všechny vybízím k modlitbě. Bez modlitby nemůžete žít, protože modlitba je řetěz, který vás přibližuje k Bohu. Proto, dítka, v pokoře srdce se vraťte k Bohu a Jeho přikázáním, abyste celým srdcem mohly říci: jako na nebi tak ať je i na zemi. Vy jste, dítka, svobodní, abyste se ve svobodě rozhodly pro Boha nebo proti Němu. Hleďte, kde vás satan chce stáhnout do hříchu a otroctví. Proto, dítka, vraťte se mému srdci, abych vás já mohla vést k mému Synu Ježíši, který je cesta, pravda a život. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. ledna 2016

Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo 2. ledna 2016

 

807

Drahé děti, jako matka, jsem šťastná, že jsem mezi vámi, protože k vám chci znovu mluvit o slovech svého Syna a jeho lásce. Doufám, že mne srdcem přijmete, protože slova mého Syna a jeho láska jsou jediné světlo a naděje v temnotě současnosti. To je jediná pravda, a vy, kteří je budete přijímat a žít budete mít čistá a pokorná srdce. Můj Syn miluje čisté a pokorné. Čistá a pokorná srdce oživují slova mého Syna, žijí je, šíří je a působí, že je všichni slyší. Slova mého Syna vracejí život těm, kteří je poslouchají. Slova mého Syna vracejí lásku a naději. Proto, apoštolé moji milí, děti moje, žijte slova mého Syna. Mějte se rádi jako vás On měl rád. Mějte se rádi v jeho jménu, na jeho památku. Církev pokračuje a roste kvůli těm, kteří poslouchají slova mého Syna; kvůli těm, kteří mají rádi; kvůli těm, kteří trpí a mučí se v tichosti a naději na konečné vykoupení. Proto, děti moje milé, ať slova mého Syna a jeho láska budou první i poslední myšlenkou vašeho dne. Děkuji vám.