Poselství Panny Marie 2. února 2017

Poselství Panny Marie Mirjaně Soldo

.

813.

„Drahé děti, vy, kteří se snažíte každý den svého života obětovat mému Synu, vy, kteří se pokoušíte žít s ním, vy, kteří se modlíte a obětujete, vy jste naděje v tomto nepokojném světě. Vy jste paprsky světla mého Syna – živé evangelium, a jste mými milými apoštoly lásky. Můj Syn je s vámi. On je s těmi, kteří na něj myslí, kteří se modlí. Ale stejně tak, On trpělivě čeká ty, kteří Ho neznají. Proto vy, apoštolové mojí lásky, modlete se srdcem a svými skutky projevujte lásku mého Syna. To je jediná naděje pro vás, a také jediná cesta k věčnému životu. Já jako matka,  jsem zde s vámi. Vaše modlitby mně určené, jsou pro mne nejkrásnější růže lásky. Nemohu nebýt tam, kde pocítím vůni růží. Je naděje.

Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. ledna 2017

Poselství Panny Marie prostřednictvím

Marie Pavlovič

.

966

.

Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily za mír. Mír v lidských srdcích, mír v rodinách a mír ve světě. Satan je silný a chce vás všechny nasměrovat proti Bohu a navrátit vás ke všemu tomu co je lidské; ve vašich srdcích chce zničit všechny pocity k Bohu a Božím věcem. Děti, modlete se a bojujte proti materializmu, modernizmu a egoizmu, který vám svět nabízí. Děti, rozhodněte se pro svatost, a já se budu se svým Synem Ježíšem za vás přimlouvat. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.

.

Poselství Panny Marie 2. ledna 2017

Poselství Panny Marie prostřednictvím Mirjany Soldo

.447

.

Drahé děti, můj Syn byl pramenem lásky a světla, když na Zemi mluvil ke světu všech světů. Apoštolové moji, následujte Jeho světlo. To není snadné, musíte být malí. Musíte se stát menšími než druzí a s pomocí víry se naplnit Jeho láskou. Ani jeden člověk na zemi nemůže bez víry prožít zázračnou zkušenost. Já jsem s vámi. Těmito příchody, těmito slovy se vám zjevuji, chci vám svědčit o své lásce a mateřské péči. Děti moje, neztrácejte čas kladením otázek na které nikdy nedostáváte odpověď. Na konci vaší pozemské cesty vám je Nebeský Otec dá. Vždycky si uvědomujte, že Bůh všechno zná, Bůh vidí, Bůh miluje. Můj milovaný Syn prozařuje život, rozptyluje temnotu, a moje mateřská láska, která mne nese k vám je nevýslovná, tajemná ale skutečná. Vyjadřuji svoje pocity k vám: lásku, porozumění a mateřskou náklonnost. Od vás, apoštolové moji, žádám vaše růže modlitby, kterými by měly být skutky lásky. Pro mé mateřské srdce jsou to nejmilejší modlitby. Přináším je svému Synu narozenému pro vás. On se na vás dívá a slyší vás. My jsme vám stále nablízku. To je láska, která volá, spojuje, obrací, povzbuzuje a naplňuje. Proto, apoštolové moji, vždy se navzájem milujte, ale nadevše milujte mého Syna. To je jediná cesta ke spáse, k věčnému životu. To je moje nejmilejší modlitba, která naplňuje moje srdce nejkrásnější vůní růží. Modlete se, stále se modlete za svoje pastýře, aby měli sílu být světlem mého Syna. Děkuji vám.
.

Poselství Panny Marie 25. prosince 2016

Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky

Marie Pavlovič

.914.

„Drahé děti! S velikou radostí vám dnes přináším svého Syna Ježíše, aby vám dal svůj pokoj. Otevřete svá srdce, děti moje, a buďte radostní, že Ho můžete přijmout. Nebe je s vámi a bojuje za pokoj ve vašich srdcích, rodinách a ve světě, a vy, děti moje, pomozte svými modlitbami ať se tak stane. Žehnám vám se svým Synem Ježíšem a vybízím vás, abyste neztrácely naději a aby váš pohled i srdce byly stále upřeny k nebi a k věčnosti. Takto se otevřete Bohu a jeho plánům. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání
.

Poselství Panny Marie 2. prosince 2016

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

.

543.

„Drahé děti! Mé mateřské srdce pláče, když se dívám na to, co mé děti dělají. Hříchy se množí, čistota duše je stále méně důležitá, na mého Syna se zapomíná, stále méně se uctívá a mé děti jsou pronásledované. Proto vy, děti moje, apoštolové mé lásky, duší i srdcem vzývejte jméno mého Syna. On má pro vás slova světla. On se vám zjevuje, láme s vámi chléb a dává vám slova lásky, abyste je proměňovaly na milosrdné skutky a tak byly svědky pravdy. Proto děti moje, nebojte se. Dovolte mému Synu, aby ve vás přebýval. On vás si použije, aby se postaral o raněné a obracel ztracené duše. Proto, děti moje, vraťte se k modlitbě růžence. Modlete se ho s pocitem dobroty, oběti a milosrdenství. Modlete se nejen slovy, ale i skutkami milosrdenství. Modlete se s láskou za všechny lidi. Můj Syn obětí povýšil lásku. Proto žijte s ním, abyste měly sílu a naději, abyste měly lásku, která je životem a která vede k věčnému životu. Z Boží lásky jsem i já s vámi a mateřskou láskou vás budu vést. Děkuji vám.“

Panna Maria byla velmi smutná.

Poselství Panny Marie 25. listopadu 2016

Poselství Matky Boží Panny Marie

prostřednictvím Marie Pavlovič

.

914

.

Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste se vrátily k modlitbě. V tomto milostiplném čase mi Bůh dovolil, abych vás vedla ke svatosti a prostému životu, abyste v malých věcech objevily Boha Stvořitele, abyste se do Něho zamilovaly a aby váš život byl vděčností Nejvyššímu za všechno co vám dává. Děti moje, ať je váš život v lásce darem pro druhé a Bůh vám bude žehnat, a vy vydávejte svědectví nezištně, z lásky k Bohu. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny u svého Syna. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání

Poselství Panny Marie 2. listopadu 2016

Poselství Panny Marie Mirjaně Soldo

.

1103

„Drahé děti, 

přicházet k vám a dávat se vám poznat, je radost pro moje mateřské srdce. Je to dar mého Syna pro vás i pro druhé, kteří budou přicházet. Jako matka vás vybízím: milujte mého Syna nadevše. Abyste ho mohly milovat celým srdcem, potřebujete ho poznat. Poznáte ho modlitbou. Modlete se srdcem a city. Modlit se, znamená myslet na jeho lásku a oběť. Modlit se, znamená milovat, dávat, trpět a obětovat. Vás, děti moje, vybízím, abyste byly apoštoly modlitby a lásky. Děti moje, je čas bdění. V tomto bdění vás vybízím k modlitbě, lásce a důvěře. Když se bude můj Syn dívat do vašich srdcí, moje mateřské srdce si přeje, aby v nich viděl bezpodmínečnou důvěru a lásku. Sjednocená láska mých apoštolů bude žít, vítězit a odhalovat zlo. Děti moje, já jsem byla kalichem Bohočlověka, byla jsem Božím nástrojem. Proto vás, svoje apoštoly vybízím, abyste byli kalichem pravé čisté lásky mého Syna. Vybízím vás, abyste byli nástrojem skrze který všichni ti, kteří nepoznali lásku Boží, kteří nikdy nemilovali,

pochopí, přijmou a zachrání se.  

Děkuji vám, děti moje.“

Poselství Panny Marie 25. října 2016

Poselství Panny Marie pro vizionářku Marii Pavlovič

.

408

.

„Drahé děti! Dnes vás vybízím: Modlete se za mír. Zanechte sobectví a žijte poselství, které vám dávám. Bez nich nemůžete změnit svůj život. Prožívejte modlitbu a budete zakoušet pokoj. Když budete žít v pokoji, pocítíte potřebu vydávat svědectví, protože odhalíte Boha, kterého nyní cítíte vzdáleného. Proto, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se a dovolte Bohu, aby vstoupil do vašich srdcí. Vraťte se k postu a zpovědi, abyste mohly zvítězit nad zlem ve vás a kolem vás. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

 

 

Poselství Panny Marie 2. října 2016

Poselství Panny Marie vizionářce Mirjaně Soldo

.

1-mirjana-2-set

.

„Drahé děti, Duch Svatý mě skrze Nebeského Otce učinil matkou, Ježíšovou matkou a tedy i vaší matkou. Proto přicházím, abych vás vyslechla, abych vám otevřela svoji mateřskou náruč, dala svoje srdce a pozvala vás, abyste zůstaly se mnou, protože z vrcholu kříže mi vás svěřil můj Syn. Bohužel, mnohé moje děti nepoznaly lásku mého Syna, mnozí ho nechtějí poznat. Ó, děti moje, kolik zla dělají ti, kteří by měli vidět, nebo jim vysvětlit, aby uvěřili. Proto vy, děti moje, apoštolové moji, v tichosti svého srdce, naslouchejte hlasu mého Syna, aby se vaše srdce stalo Jeho domovem, aby nebylo temné a smutné, ale ozářené světlem mého Syna. S vírou hledejte naději, protože víra je život duše. Znovu vás vybízím, modlete se. Modlete se, abyste víru žily v pokoře, duchovním pokoji a osvícení světlem. Děti moje, nesnažte se hned všechno pochopit, protože ani já jsem všechno nechápala, ale milovala jsem a věřila Božímu slovu, které říkal můj Syn, který byl prvním světlem a počátkem vykoupení. Apoštolové mojí lásky, vy, kteří se modlíte, obětujete, milujete a nesoudíte, vy jděte a šiřte pravdu, slova mého Syna, evangelium, protože vy jste živé evangelium, vy jste paprsky světla mého Syna. Můj Syn a já budeme s vámi, budeme vás povzbuzovat a zkoušet. Děti moje, stále žádejte požehnání od těch, a jenom těch, jejichž ruce požehnal můj Syn, od vašich pastýřů. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. září 2016

Poselství Panny Marie pro vizionářku Marii Pavlovič

.

146

.

„Drahé děti!

Dnes vás zvu k modlitbě. Ať se vám modlitba stane životem. Jen tak se vaše srdce naplní pokojem a radostí. Bůh vám bude blízko a vy ho ve svém srdci pocítíte jako přítele. Budete s ním mluvit jako s někým, koho znáte a, děti moje,  budete cítit potřebu o něm vydávat svědectví, protože Ježíš bude ve vašem srdci a vy budete sjednocení v něm. Jsem s vámi a miluji vás svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“