Několik fotek z naší říjnové pouti.

Pouť Panny Marie Růžencové 2017

Na KriževaciNa Križevaci III

 

 

 

 

 

 

„Toto je čas čekání a ticha. Vytvořte si tichost ve svém srdci. Já vás povedu v rozhodujících chvílích. Potřebuji vaše srdce, abych mohl zažehnout na celém světě veškerou tu lásku, kterou Já Jsem. Přijďte ke mně, před knihu života, která obsahuje všechno, co je vaším pokladem. V ní naleznete všechny své slzy, které jste mi darovali a které jsou proměněny v ty nejkrásnější nebeské perly, které vás ohromí. Moji věrní, děti Boha, zazáří v mém plánu proměny Země, kdy obnovím všechno to, co je v nepořádku, co je v nerovnováze v celém vesmíru. Čas utíká stále rychleji. Buďte v blízkosti mého Srdce, já jsem milující Bůh, který vás chce mít ve svém objetí.“

IMG_6101IMG_6117

IMG_6100IMG_6123

IMG_6122IMG_6125

IMG_6108IMG_6116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Žehnám vám a vkládám své ruce na každého z vás, na vše, co nosíte ve svém nitru. Zanechte všeho, co je staré, začněte kráčet v novém životě. Já jsem vedle vás, jsem vedle vás vždy, jsem uvnitř vás, jsem nad vámi, abych vás vedl kupředu. Každý z vás má své místo v mém lidu, každý z vás má svou plnost, protože já vás k ní volám.“

IMG_6171IMG_6175

IMG_6176IMG_6282

 

 

 

 

IMG_6322IMG_6190

 

 

 

 

 

 

IMG_6233IMG_6208

 

 

 

 

 

 

 

Drahé děti, staňte se modlitbou, bděte v každém okamžiku svého života a buďte připravení přijmout Království Boží, které ve světě brzy zvítězí…

 

IMG_6247IMG_6241

IMG_6292IMG_6238

IMG_6237IMG_6236

IMG_6245IMG_6243

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje drahé děti, chci vám říci, že vás připravuji na okamžik, který právě přichází. Je to čas, kdy bude Pán znovu tvořit svět! Nyní se stanou věci, které by nikdo nečekal. Modlete se za celé lidstvo, aby činilo pokání, protože čas, který je k tomu určený, je u konce. Drazí, nebojte se těchto slov, ony nejsou znamením konce, ale začátku. Slávu Pána teprve uvidíte, a jak bude velkolepá! Proto zdvihněte hlavy, mé děti…

IMG_6353IMG_6345

IMG_6354

 

 

IMG_6335

 

 

 

 

IMG_6369IMG_6355

IMG_6333IMG_6356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se modlíte, řeky milosti jsou tak široké, že dosáhnou i k těm, kteří jsou nejvíce vzdálení. Když nás žádáte o pomoc, spěcháme k vám, ale když nejsme zváni, nevnucujeme se, protože v každém okamžiku respektujeme vaši svobodu.

IMG_6287IMG_6269

IMG_6289IMG_6277

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6399IMG_6400

IMG_6133IMG_6301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni Svatí a zástupy Andělů jsou vám velmi blízko, pomáhají vám vítězit nad zlem a oddalují ho od vás. Musíte rozpoznat všechny nastražené léčky a chránit se před nimi. Žádejte je o tuto záštitu.

 

IMG_61451IMG_61421

 

 

Poselství Panny Marie 2. listopadu 2017

Poselství Panny Marie dané vizionářce Mirjaně Soldo

583

Drahé děti, když vás vidím shromážděné kolem mne, své matky, vidím mnoho čistých duší, mnoho mých dětí, které hledají lásku a útěchu, ale nikdo jim je nenabízí. Vidím i ty, kteří dělají zlo, protože nemají dobré vzory, kteří nepoznaly mého Syna. To dobro, které je mlčenlivé, a šíří se přes čisté duše, je síla, která udržuje tento svět. Je mnoho hříchů, ale je i láska. Můj Syn vám posílá mne, matku, stejnou pro všechny, abych vás naučila milovat, abyste pochopily, že jste bratři. Přeje si vám pomoci.
Apoštolové mojí lásky, stačí živá touha víry a lásky, a můj Syn ji přijme. Ale musíte toho být hodni, mít dobrou vůli a otevřená srdce. Můj Syn vstupuje do otevřeného srdce. Já si jako matka přeji, abyste co nejlépe poznali mého Syna, Boha zrozeného z Boha, abyste poznali velikost jeho lásky, která vám je tolik potřebná. On vzal na sebe vaše hříchy, dosáhl pro vás vykoupení, a na oplátku žádal, abyste milovali jedni druhé. Můj Syn je láska.
Má rád všechny lidi bez rozdílu, všechny lidi všech zemí a všech národů. Kdybyste, děti moje, žily lásku mého Syna, Jeho království by už bylo na zemi. Proto, apoštolové mojí lásky, modlete se, modlete se, aby vám můj Syn a Jeho láska byli co nejbližší, abyste tak byli příklad lásky a pomohli všem těm, kteří nepoznali mého Syna. Nikdy nezapomínejte, že vás můj Syn, jeden a trojjediný, miluje. Milujte a modlete se za svoje pastýře. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. října 2017

Poselství Matky Boží dané prostřednictvím Marie Pavlovič

1210

„Drahé děti, vybízím vás, abyste v tomto milostiplném čase byly modlitbou. Všichni máte problémy, těžkosti, utrpení a nepokoj. Ať jsou svatí pro vás vzorem a povzbuzením ke svatosti. Bůh vám bude blízko a vy budete obnovení v hledání osobního obrácení. Víra vám bude nadějí a radost zavládne ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.“

Poselství Panny Marie 2. října 2017

Poselství Panny Marie prostřednictvím Mirjany Soldo

.

207

.

Drahé děti, mluvím k vám jako matka prostými slovy, ale naplněnými velikou láskou a starostí o své děti, které mi můj Syn svěřil. Můj Syn, který je věčně přítomný, k vám mluví slova života a zasévá lásku do otevřených srdcí. Proto vás prosím, apoštolové mojí lásky, mějte otevřená srdce a vždycky ochotná k milosrdenství a odpuštění. Pro mého Syna, vždycky odpusťte bližním, protože tak bude ve vás mír. Děti moje, starejte se o svojí duši, protože ona je to jediné, co vám opravdu patří. Zapomínáte na důležitost rodiny. Rodina by neměla být místem trápení a bolesti, ale místo pochopení a něžnosti. Rodiny, které se snaží žít podle mého Syna, žijí ve vzájemné lásce. Když byl můj Syn ještě malý, říkal mi, že jsou všichni lidé jeho bratři. Proto mějte na vědomí, apoštolové mojí lásky, že jsou všichni lidé, se kterými se setkáváte, rodina – bratři mého Syna. Děti moje, neztrácejte čas přemýšlením o budoucnosti a starostmi. Ať je vaší jedinou starostí, jak dobře žít každý okamžik podle mého Syna: to je váš mír. Děti moje, nikdy se nezapomínejte modlit za svoje pastýře. Modlete se, aby mohli přijmout všechny lidi jako svoje děti, aby jim byli v mém Synu duchovními otci. Děkuji vám.
.

Poselství Panny Marie 25. září 2017

Poselství Matky Boží prostřednictvím Marie Pavlovič

.

914

.

Drahé děti! Vybízím vás, abyste byly velkodušné v odříkání, půstu a modlitbě za všechny ty, kteří jsou zkoušeni, a jsou vašimi bratry a sestrami. Zvláštním způsobem vás prosím, abyste se modlily za kněze a všechny zasvěcené, aby ještě vroucněji milovali Ježíše, aby Duch Svatý naplnil jejich srdce radostí, aby vydávali svědectví o Nebi a nebeských tajemstvích. Mnohé duše jsou v hříchu, protože nejsou ti, kteří se obětují a modlí za jejich obrácení. Já jsem s vámi a modlím se za vás, aby vaše srdce byla naplněná radostí. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.
.

Poselství Panny Marie 2. září 2017

Poselství Panny Marie vizionářce Mirjaně Soldo

.

447

.

„Drahé děti,kdo by vám mohl lépe než já vyprávět o lásce a bolestech mého Syna. Žila jsem s Ním, trpěla jsem s Ním. Žijíc pozemský život, cítila jsem bolest, protože jsem byla matka. Můj Syn myslel a konal jako Nebeský Otec, pravý Bůh. A jak říkal, přišel, aby vás vykoupil. Já jsem svojí bolest skrývala pod lásku, a vy, děti moje, vy máte mnoho otázek. Nechápete bolest. Nechápete, že prostřednictvím Boží lásky máte přijmout bolest a snášet jí. Každá lidská bytost ji v menší nebo větší míře zakusí. Ale s mírem v duši a ve stavu milosti je naděje. To je můj Syn, Bůh, zrozený z Boha. Jeho slova jsou setbou věčného života. Zasetá v dobrých duších přinášejí mnoho plodů. Můj Syn nesl bolest, protože převzal vaše hříchy. Proto vy, děti moje, apoštolové mojí lásky, vy, kteří trpíte, vězte, že se vaše bolesti stanou světlem a slávou. Děti moje, zatímco snášíte bolest, zatímco trpíte, nebe vstupuje do vás, a vy všem kolem sebe dáváte trochu nebe a mnoho naděje. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. srpna 2017

Poselství Panny Marie pro Marii Pavlovič

.

1210

.

Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste byly lidmi modlitby. Modlete se, dokud se pro vás modlitba nestane radostí a setkáním s Nejvyšším. On promění vaše srdce a vy se stanete lidmi lásky a míru. Nezapomínejte, děti, že je satan silný a chce vás odvrátit od modlitby. Nezapomeňte, že je modlitba tajný klíč setkání s Bohem. Proto jsem s vámi, abych vás vedla. Neustupujte od modlitby. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství Panny Marie 2. srpna 2017

Poselství Panny Marie pro Mirjanu Soldo

.

995

.

Drahé děti, z vůle Nebeského Otce, jako Matka toho, který vás miluje, jsem tu s vámi, abych vám pomohla poznat ho a následovat ho. Můj Syn vám zanechal otisky svých nohou, aby vám bylo snazší ho následovat. Nebojte se. Nebuďte nejistí, já jsem s vámi. Nenechte se zbavit statečnosti, protože je zapotřebí mnoho modlitby a oběti za ty, kteří se nemodlí, nemilují, neznají mého Syna. Pomozte, vidíc v nich svoje bratry. Apoštolové mojí lásky, naslouchejte mému hlasu v sobě, pocítíte moji mateřskou lásku. Proto modlete se, modlete se působíc, modlete se dávajíc, modlete se láskou, modlete se prací a myšlenkami ve jménu mého Syna. Čím více lásky budete dávat, tím více jí budete i přijímat. Láska vzešlá z lásky osvětluje svět. Vykoupení je láska, a láska je bez konce. Až můj Syn znovu přijde na zemi bude hledat lásku ve vašich srdcích. Děti moje, mnoho skutků lásky pro vás vykonal. Já vás učím, abyste je viděly, pochopily a děkovaly mu milujíc ho a stále znovu odpouštějíc bližním. Protože milovat mého Syna znamená odpouštět. Můj Syn není milován, když se bližnímu nedokáže odpustit, když není snaha bližního pochopit, když je souzen. Děti moje, na co je vám modlitba, když nemilujete a neodpouštíte. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie 25. července 2017

Poselství Panny Marie Marii Pavlovič

.

1210

.

Drahé děti! Buďte modlitbou a odleskem Boží lásky pro všechny ty, kteří jsou daleko od Boha i Božích přikázání. Děti moje, buďte věrní a rozhodní v obrácení. Pracujte na sobě, aby svatost života byla pro vás pravdou. Modlitbou se povzbuzujte v dobru, aby váš život na zemi byl příjemnější. Děkuji vám, že jste odpověděly na mé volání.
 

Poselství Panny Marie 2. července 2017

Poselství Panny Marie Mirjaně Soldo

.

995.

Drahé děti, děkuji vám, že přijímáte moje výzvy a že se shromažďujete zde kolem mne, svojí nebeské matky. Vím, že na mne myslíte s láskou a nadějí. I já cítím lásku k vám všem, jako ji cítí i můj přemilý Syn, který mne ve své milosrdné lásce stále znovu posílá k vám, On který byl člověk, který byl a je Bůh – jeden i trojí, On který kvůli vám trpěl tělem i duší, On, který se učinil chlebem, aby sytil vaše duše a tak je zachraňoval. Děti moje, učím vás jak být hodnými Jeho lásky, abyste svoje myšlenky usměrňovaly k Němu, abyste žily mého Syna. Apoštolové mojí lásky, zahaluji vás svým pláštěm, protože vás jako matka chci ochránit. Prosím vás, modlete se za celý svět. Moje srdce trpí. Hříchy se množí, je jich přespříliš. Ale s vaší pomocí, s vámi, kteří jste pokorní, skromní, naplnění láskou, skrytí a svatí, moje srdce bude vítězit. Mějte rádi mého Syna nadevšechno a celý svět skrze Něj. Nikdy nezapomínejte, že každý váš bratr nosí v sobě něco drahocenného – duši. Proto, děti moje, mějte rádi všechny ty, kteří neznají mého Syna, aby se skrze modlitbu a lásku, která z modlitby vychází, stali lepšími, aby dobrota v nich mohla zvítězit, aby se duše spasily a měly věčný život. Apoštolové moji, děti moje, můj Syn vám řekl, abyste se milovaly navzájem. Ať je to zapsáno ve vašich srdcích a s modlitbou se pokoušejte tu lásku žít. Děkuji vám.
.